Suoraan sisältöön

Meluilmoitukset

Naapureille tiedottaminen

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukäteen tiedotettava melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Toiminnanharjoittajan tulee neuvotella myös riittävästä melun- tai tärinäntorjunnasta päiväkotien, koulujen, kirkollisten laitosten ja muiden sellaisten kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

Meluilmoitus

Lisäksi toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen kirjallinen ilmoitus (meluilmoitus) kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista toiminnoista:

1. Kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen murskaus

2. Louhinta (poraus, räjäytys, louheen siirto), paalutus, piikkaus (työkoneen puomiin kiinnitettävillä laitteilla) ja suurtehoimurointi, jos
- työtä tehdään muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00, tai
- työpäiviä on yli 25

Liikenneväyliin tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvästä rakennus- ja kunnossapitotyöstä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta, kun työtä tehdään maanantaista sunnuntaihin kello 7.00–22.00 ja työpäiviä on enintään 25, jos työn suorittamista ilta-aikaan ja viikonloppuisin on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidettävä välttämättömänä.

3. Ammattimainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, joka aiheuttaa voimakasta runkomelua esimerkiksi asuntoihin, päiväkoteihin, kouluihin tai muihin sellaisiin tiloihin, joissa melusta voi aiheutua kohtuutonta haittaa, jos
- työtä tehdään muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00, tai
- työpäiviä on yli 25

4. Ulkoilmakonsertti tai muu yleisötapahtuma, jossa käytetään äänenvahvistimia kello 22.00–7.00.

5. Moottoriurheilukilpailu tai lentonäytös

6. Ilotulitusnäytös, jossa ammutaan halkaisijaltaan yli 100 millimetriä tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita kello 22.00 jälkeen. Kello 24.00 jälkeen järjestettävää ilotulitusta koskeva ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä.

Uudenvuodenyönä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena esimerkiksi ympäristöpalveluiden laatimalle lomakkeelle tai kaupungin sähköisessä asiointijärjestelmässä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on rakentajalla, tapahtumajärjestäjällä tai vastaavalla, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuvat.

Ilmoitus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon. Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu.

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, johon voi sisältyä tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

Ilmoituksen käsittely kestää tavallisesti 2–4 viikkoa. Päätös postitetaan ilmoituksen laatijalle ja siitä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset

Yleisimmille konserttipaikoille on tehty päättymisaikalinjaukset. Linjaukset koskevat kello 22.00 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja viidellä yleisimmin käytössä olevalla konserttipaikalla.

Kaikista ulkoilmakonserteista, jotka jatkuvat klo 22.00 jälkeen, on tehtävä meluilmoitus.

Muilla kuin taulukossa mainituilla tapahtumapaikoilla järjestettävien konserttien meluilmoitukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Myöhäisempiä konserttien päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti myöntää kaikilla tapahtumapaikoilla myös uudenvuodenaattona, vappuaattona, Helsinki-päivänä, juhannusaattona ja Taiteiden yönä.

Yöaikaan päättyvien konserttien osalta edellytetään pääsääntöisesti ympäristömelun osalta FINAS-akkreditoidun mittaajan tekemä meluselvitys sekä melumittaukset.

Päättymisaikalinjaukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Vuonna 2021 pidennetyt soittoajat linjataan viidellä tapahtuma-alueella uuden mallin mukaisesti 

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2. marraskuuta 2020 tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimallin, jolla pyritään siihen, että tapahtumien pidennettyjä soittoaikoja ei jatkossa anneta pelkästään lupahakemusten jättöjärjestyksen perusteella. 

Priorisointimallin mukaiset valinnat tekee kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä ja niistä päätetään kaupungin viestintäjohtajan päätöksellä. Meluilmoituksista päättää edelleen ympäristöviranomainen, joka tekee päätökset priorisointimallin mukaisia valintoja hyödyntäen. 

Vuoden 2021 linjaukset koskevat kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien ja -tapahtumien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja Helsingissä viidellä tapahtumapaikalla: Kansalaistori ja Töölönlahden puisto, Suvilahti, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen. 

Uuden mallin mukaisesti edellä mainituilla alueilla myöhäiset tapahtuma-ajat priorisoidaan siten, että ne tukevat kaupungin tapahtumien monimuotoisuutta, edistävät ammattimaisten tapahtumajärjestäjien toimintaedellytyksiä ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Uutinen kaupungin verkkosivuilla 4.11.2020

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/meluilmoitus.
05.11.2020 14:15