Meluilmoitukset

Naapureille tiedottaminen

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukäteen tiedotettava melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Toiminnanharjoittajan tulee neuvotella myös riittävästä melun- tai tärinäntorjunnasta päiväkotien, koulujen, kirkollisten laitosten ja muiden sellaisten kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

Meluilmoitus

Lisäksi toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen kirjallinen ilmoitus (meluilmoitus) kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista toiminnoista:

 • tilapäinen murskaamo
 • louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä sekä louheen lastausta ja ajoa, sekä paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö, jos
  • toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00
  • louhintapäiviä on yli 25
  • paalutustyötä tehdään ja hydraulista iskuvasaraa käytetään siten, että työpäiviä on yli 10
 • muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, joka aiheuttaa yli 85 dB melutason 10 metrin etäisyydellä melulähteestä ja jota tehdään
  • kahtena tai useampana yönä klo 22.00–7.00
  • yli viisi päivää klo 18.00–22.00 välisenä aikana
  • kahtena tai useampana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo 7.00–22.00 taikka yleisenä juhlapäivänä
  • yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 välisenä aikana.
 • tilapäinen melua aiheuttava tapahtuma, esimerkiksi
  • ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia
  • moottoriurheilukilpailu
  • urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua
  • lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena esimerkiksi ympäristöpalveluiden laatimalle lomakkeelle tai kaupungin sähköisessä asiointijärjestelmässä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on rakentajalla, tapahtumajärjestäjällä tai vastaavalla, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuvat.

Ilmoitus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon. Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu.

Ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, johon voi sisältyä tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

Ilmoituksen käsittely kestää tavallisesti 2–4 viikkoa. Päätös postitetaan ilmoituksen laatijalle ja siitä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset 2018

Yleisimmille konserttipaikoille on tehty päättymisaikalinjaukset. Linjaukset koskevat kello 22.00 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja 11 yleisimmin käytössä olevalla konserttipaikalla.

Kaikista tapahtumista, jotka jatkuvat klo 22.00 jälkeen, on tehtävä meluilmoitus.

Muilla kuin taulukossa mainituilla tapahtumapaikoilla järjestettävien tapahtumien meluilmoitukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Taulukko: Päättymisaikalinjaukset
Taulukko suurenee klikkaamalla.

Myöhäisempiä tapahtumien päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti myöntää kaikilla tapahtumapaikoilla myös uudenvuodenaattona, vappuaattona, Helsinki-päivänä, juhannusaattona ja Taiteiden yönä.

Yöaikaan päättyvien konserttien osalta edellytetään pääsääntöisesti ympäristömelun osalta FINAS-akkreditoidun mittaajan tekemä meluselvitys sekä melumittaukset.

Päättymisaikalinjaukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tarvittaessa.
JAA
11.07.2018 13:27