Suoraan sisältöön

Ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Luvan tai ilmoituksenvaraisuus

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta, joissa on määritelty lupavelvolliset toiminnot. Lupamenettelyn tavoitteena on toiminnan ympäristöhaittojen kokonaisvaltainen tarkastelu ja haittojen ennaltaehkäisy.

Ympäristöluvassa annetaan tarvittaessa määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupavelvollista toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista ympäristölupaa. Myös toiminnan olennaiseen muutokseen, esimerkiksi merkittävään laajennukseen, tarvitaan ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulain 1.2.2019 voimaan tulleen muutoksen myötä erinäiset aiemmin ympäristölupaa vaatineet toiminnot (mm. ajoneuvo ja työkonevarikot, kemikaalivarastot, osa eläinsuojista, useat elintarvike ja rehuteollisuuslaitokset, huvipuistot ja eläintarhat) on siirretty uuden ilmoitusmenettelyn piiriin. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 120 vuorokautta ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa toimintaa koskevia määräyksiä, kuten ympäristöluvassakin.

Polttonesteiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset on vapautettu ympäristölupamenettelystä, mikäli ne täyttävät tietyt kriteerit. Ympäristöluvan hakemisen sijaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä vähintään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ilmoitus toiminnan rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

Lupaviranomainen

Helsingissä ympäristöluvat myöntää haettavan toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen Etelä-Suomen aluehallintovirasto tai kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Ilmoitusasiat käsittelee lähes poikkeuksetta ympäristö ja lupajaosto, joka käsittelee myös pilaantunutta maaperää koskevat ympäristöluvat. Ympäristö- ja lupajaostolle asiat valmistelee kaupungin ympäristöpalvelut.

Hakemus / ilmoitus

Ympäristölupahakemuksen ja ilmoitusten tekemiseen voidaan käyttää ympäristöhallinnon lomakkeita ja täyttöohjeita. Hakemuksen ja ilmoitusten tekemiseen löytyy ohjeita valtion ympäristöhallinnon sivuilta (linkit sivun alalaidassa).

Lupahakemuksen ja ilmoituksen käsittely

Ympäristölupahakemus tai ilmoitus tulee jättää riittävän aikaisin, koska toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen. Lainvoimaisen ympäristöluvan ja ilmoituspäätöksen saaminen kestää vähintään kolme kuukautta, koska

  • lupahakemuksesta on julkisesti kuulutettava 30 päivää
  • päätösesityksen valmistelu ja käsittely kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa kestävät vähintään 30 päivää
  • valitusaika päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle on 30 päivää.

Asianosaiset voivat tehdä muistutuksia lupa ja ilmoitusasian johdosta kuulutusaikana, mikä voi pidentää päätösesityksen valmisteluun kuluvaa aikaa. Lupa ja ilmoituspäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö antaa lausunnon kaikista Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevista helsinkiläislaitosten ympäristöluvista. Kaikkien niiden ympäristölupahakemukset ovat kuulutusaikana nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.

Maksu

Helsingin kaupunki perii ympäristölupahakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä maksun, joka koostuu laitoksen tai toiminnan laajuuteen perustuvasta kiinteästä perusmaksusta ja menettelyn laajuuteen perustuvasta käsittelymaksusta. Perusmaksu on suuruudeltaan 1 000–3 900 euroa. Rekisteröinneistä peritään kiinteä perusmaksu. Etelä-Suomen aluehallintovirasto perii ympäristöluvista ympäristöministeriön päätöksen mukaiset maksut.JAA
09.10.2019 13:46