Suoraan sisältöön

Muut lupa- ja ilmoitusmenettelyt

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskee esimerkiksi toimintaa, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan. Asian käsittelee se lupaviranomainen, jonka toimivaltaan laitos tai toiminta ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kuuluu. Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi tulevat ilmoitukset lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon. Lomake ilmoituksen tekemisen löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Lisätietoja: johtava ympäristötarkastaja Harri Pasanen, puh. 09 310 32013.

Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukainen ilmoitus poikkeustilanteesta tehdään, jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa.

Ilmoitusta edellyttäviä päästöjä tai jätettä voi syntyä esimerkiksi tulipalon yhteydessä tai silloin kun vaarallisia kemikaaleja pääsee vaikkapa sadevesiviemäriin tai maaperään. Päästöjä koskevan ilmoituksen tarkoituksena on puhdistamisesta määräämisen lisäksi mahdollistaa päästön vaikutusten seuranta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsiteltäväksi kuuluvat sen toimivaltaan kuuluvia luvanvaraisia laitoksia ja toimintoja sekä muita kuin ympäristölupaa edellyttäviä laitoksia ja toimintoja koskevat ilmoitukset. Ilmoitukset lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Petri Puttonen, puh. 09 310 32009.

Maastossa tai vesialueella järjestettävien harjoitusten ja kilpailujen toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa (maastoliikennelaki 1710/1995, 30 § ja vesiliikennelaki 463/1996, 21 §).

Lisätietoja: tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki, puh. 09 310 26860.

Ilmoitus karjanlannan aumaamisesta tulee tehdä ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) perusteella. Aumaus ei voi pysyväisratkaisuna korvata lantalaa. Auman sijoituspaikan, koon, rakenteen ja aumauksen keston tulee täyttää nitraattiasetuksen vaatimukset. Aumauksen aloittamisesta tulee ilmoittaa ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikköön vähintään 14 vuorokautta etukäteen. Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Saija Rautakorpi, puh. 09 310 32037.

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista (jätelaki 646/2011, 100 §). Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy täältä. Ilmoitus lähetetään osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta(at)hel.fi.

Lisätietoja: ympäristötarkastajat Carita Kuparinen (puh. 09 310 25927) ja Leena Terhemaa (puh. 09 310 32032).

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella satama sijaitsee (merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009, 9. luku 4 §). Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Leena Terhemaa, puh. 09 310 32032.

Jäteveteen ja huleveteen liittyviä asioita, jotka edellyttävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä:

Tietoa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän asentamisesta tai uusimisesta täältä

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hahkala, puh. 09 310 32005 (hulevedet) ja vs. ympäristötarkastaja Saija Rautakorpi, puh. 09 310 32037 (jätevedet).

Vapautusta koskevien hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä hulevesiin liittyen keskimäärin noin 4,5 kuukautta ja vesihuoltoon (talousvesi, jätevesi) liittyen noin 6 kuukautta. Täytä hakemus huolellisesti  mikäli hakemukseen ei jouduta pyytämään täydennyksiä, käsittelyaika voi olla mainittua keskiarvoa lyhyempi. 

Ulkoilmatapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Yleisötilaisuuden, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, järjestäjän on toimitettava jätehuoltosuunnitelma kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta(at)hel.fi vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Suunnitelmassa tulee esittää vähintään seuraavat asiat:

 • kartta tapahtuma-alueesta ja jäteastioiden sijoittelusta alueella
 • arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä
 • arvio määristä jätelajeittain, myös vaarallisista jätteistä
 • jätteiden lajittelusuunnitelma jätelajeittain
 • jätteiden vastaanottopaikat
 • suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa Valviran ohjetta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 14/15.11.2011
 • selvitys tapahtuma-alueen lähialueen jätehuollon järjestämisestä tilaisuuden aikana sekä siivoamisesta tilaisuuden jälkeen
 • tapahtuma-alueen loppusiivouksen järjestäminen.

Jätehuoltosuunnitelman lomakepohja (pdf)

Jäteraportin voi toimittaa lomakkeella: Tapahtuman jätehuoltoraportti

Yleisötilaisuuden, josta on laadittu jätehuoltosuunnitelma, järjestäjän on toimitettava kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta(at)hel.fi loppuraportti toteutuneista jätemääristä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä. 

Loppuraportin lomakepohja (pdf) 

Yleisötilaisuudet, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita:

Kaikissa yleisötilaisuuksissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä ainakin seuraavat jätteet:

 • biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 25 kg
 • kartonkipakkaukset ja pahvi, jos niitä poistetaan käytöstä vähintään 25 kg tilaisuuden aikana
 • lasipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg
 • metallipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg
 • muovipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 15 kg 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_ja_kirkkonummen_jatehuoltomaaraykset.pdf

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Carita Kuparinen, puh 09 310 25927.

22.09.2022 17:23