Suoraan sisältöön

Meluselvitys

Helsingin kaupungin uusin meluselvitys valmistui 2017. Meluselvityksessä on arvioitu laskennallisesti maanteiden, pää- ja kokoojakatujen, rautateiden sekä raitio- ja metroliikenteen aiheuttamia melutasoja sekä arvioitu melulle altistuvien asukkaiden määrät liikennemuodoittain. Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Meluselvitysten pohjalta laaditaan parhaillaan Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat uusitaan viiden vuoden välein.

Selvitykset laaditaan sekä EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisesti että kansallisten säädösten mukaisesti. Näiden laskentatavat ja tulokset eroavat toisistaan. Helsingin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin.

Ympäristömeludirektiivin tavoitteena on saada EU:n jäsenmaiden melutilanteesta vertailukelpoista tietoa. Kansallisten selvitysten tuloksia käytetään Helsingissä esimerkiksi melutilanteen seurantaan ja maankäytön suunnitteluun.

EU-meluselvitys

Selvitys on EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen ja se on tehty aiemmin vuosina 2007 ja 2012. Sen mukaan noin 26 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutaso on yli 55 dB. Rautatieliikenteen melulle altistuu noin 1 %, raitioliikenteen melulle 4 % ja metron melulle 0,5 % asukkaista. Malmin lentoaseman melualueella asuu noin joka tuhannes helsinkiläinen. Teollisuus ei aiheuta merkittävää melua asuinalueilla.

Vuonna 2017 valmistuneessa meluselvityksessä käytettiin uutta eurooppalaista laskentatapaa, jonka vuoksi melulle altistuvien asukkaiden määrä poikkeaa huomattavasti aiemmista selvityksistä. Uusi altistujamäärien laskentamenetelmä huomioi, että osa asukkaista sijoittuu rakennusten hiljaisempien julkisivujen puolelle. Tämän vuoksi altistujamäärä on nyt noin puolet viiden vuoden takaisesta.

Kartta: Tieliikenteen melu (Lden)

Kansallinen meluselvitys

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen ohjearvojen nojalla. Ohjearvot koskevat päivän ja yöajan keskiäänitasoja LAeq. Kansallisen meluselvityksen mukaan Helsingin maapinta-alasta noin kolmannes on liikenteen melualuetta. Helsinkiläisistä 37 % asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 dB.

Tie- ja katuliikenteen melulle altistuvien määrä on noussut 4 % edellisestä vuoden 2012 selvityksestä. Selvityksen tulokset ovat tie- ja katuliikenteen osalta hyvin yhtenevät aiemman selvityksen tulosten kanssa, kun väkiluvun kasvu otetaan huomioon. Maanteiden melulle altistuvien määrä on laskenut 8 % vuodesta 2012. Tulos selittyy sekä toteutuneella meluntorjunnalla että tarkemmilla laskennan lähtötiedoilla.

Kartta: Tieliikenteen melu päiväaikaan (LAeq7-22)06.12.2019 06:25