Suoraan sisältöön

Meluselvitys

Meluselvitys 2022

Helsingin kaupungin meluselvitys 2022 on valmistunut. Selvitys on tehty kahdella eri tavalla: EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisesti ja kansallisten säädösten mukaisesti. Näiden laskentatavat ja tulokset eroavat toisistaan. Ympäristömeludirektiivin tavoitteena on vähentää melulle altistumista ja saada EU:n jäsenmaiden melutilanteesta vertailukelpoista tietoa. Kansallisen selvityksen tuloksia käytetään Helsingissä esimerkiksi melutilanteen seurantaan sekä meluntorjunnan ja maankäytön suunnittelun lähtöaineistona.

Meluselvityksessä on arvioitu laskennallisesti maanteiden, pää- ja kokoojakatujen, rautateiden sekä raitio- ja metroliikenteen aiheuttamia melutasoja sekä arvioitu melulle altistuvien asukkaiden määrät liikennemuodoittain.

Meluselvitysten pohjalta aletaan laatia Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa, joka valmistuu kesällä 2024. Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma uusitaan viiden vuoden välein.

EU-meluselvitys

Merkittävin melulähde Helsingissä on tieliikenne. EU-meluselvityksen mukaan noin 36 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutaso on yli 55 dB (Lden). Raitioliikenteen melulle altistuu noin 6 %, rautatieliikenteen melulle 1,5 %, ja metron melulle vajaa prosentti asukkaista.

Laskentamalliin ja melulle altistuvien asukkaiden laskentatapaan tulleiden muutosten takia tuloksia ei voi vertailla edellisten EU-meluselvitysten tuloksiin.

Kansallinen meluselvitys

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen ohjearvojen nojalla. Ohjearvot koskevat päivä- ja yöajan keskiäänitasoja LAeq. Kansallisen meluselvityksen mukaan Helsingin maapinta-alasta vajaa kolmannes on liikenteen melualuetta. Helsinkiläisistä noin 39 % asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen melutaso ylittää päiväajan keskiäänitason 55 dB. Altistujamäärä on noussut 2 prosenttiyksikköä viimekertaisesta selvityksestä. Tätä selittää pääosin asutuksen lisääntyminen melualueilla liikenneväylien läheisyydessä ja uusien katuosuuksien sisällyttäminen selvitykseen. Raitiotieliikenteen melulle altistuu 6 %, rautatieliikenteen melulle 1 % ja metron melulle 1,4 % helsinkiläisistä.

Altistujalaskenta ei ota huomioon rakennusten meluntorjuntaa. Uusi maankäyttö lisää laskennallisesti altistuvien asukkaiden määrää. Uudessa asuinrakentamisessa edellytetään meluntorjunnan toteuttamista niin, että melutason ohjearvot alittuvat rakennusten sisällä sekä leikki- ja oleskelualueilla. Meluselvitys ei siten kerro sisällä liikennemelulle altistuvien määrää vaan antaa kuvaa siitä kuinka suuren osan asuinympäristöä melu kuormittaa.
25.10.2022 12:51