Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Terveydensuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Ympäristömelu ja sen lähteet

Ympäristömelu on Helsingissä yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä. Jatkuvana altisteena melu on haitallista ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Ympäristömelu on yleisnimitys kaikelle ihmisten asuin- ja elinympäristössä esiintyvälle melulle.

Liikenne on merkittävin ympäristömelun lähde

Vajaa 40 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Raitiovaunujen, junien ja metron melulle altistuu noin kymmenen prosenttia asukkaista. Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet ja vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle myös yöaikaan. Liikennemelutilannetta seurataan viiden vuoden välein.

Laitosten, tilapäisten toimintojen ja tapahtumien melu

Paikallisesti erilaisten laitosten, rakennus- ja korjaustöiden sekä yleisötilaisuuksien melu voi olla asukkaita häiritsevää.

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta kuten rakennustöistä ja ulkoilmakonserteista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus (meluilmoitus) kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikköön. Lisäksi töistä ja tilaisuuksista on aina tiedotettava etukäteen naapureille ja muille altistuville kohteille. Tämä koskee myös niitä toimintoja, joista ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

LVIS-laitteet

Rakennusvalvonta valvoo rakennusta palvelevien tai sen rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamaa keskiäänitasoa LAeq,T, joka saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Rakennusten sisäinen melu

Asuntojen ja kiinteistöjen erilaiset tekniset laitteet kuten hissit, ilmanvaihtolaitteet ja vesikalusteet voivat aiheuttaa meluhaittaa asuntoihin tai muihin oleskelutiloihin. Asuinhuoneiston sisällä esiintyvää meluhaittaa valvoo kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikkö. Ympäristöpalveluilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa järjestyshäiriötyyppisten meluasioiden käsittelyyn.

Elintarvikehuoneistojen melu

Tyypillisimmin meluhaittaa asuintoihin aiheuttaa ravintoloista aiheutuva musiikkimelu tai tavarakuljetuksiin sekä teknisiin laitteisiin liittyvä melu.

Muita melulähteitä

Häiritsevästä käyttäytymisestä aiheutuva melu on järjestyksenpitoon liittyvä asia, josta voi olla yhteydessä taloyhtiön edustajaan tai poliisiin.

Lehtipuhaltimien tavanomaisen käytön (päiväaikaan, muutamia tunteja, muutamia kertoja syksyllä/keväällä) aiheuttamasta melusta ei aiheudu terveyshaittaa, joten lehtipuhaltimien käyttö on sallittua.

Jos puhaltimia käytetään yöaikaan klo 22.00 - 7.00, kyseessä saattaa olla järjestyshäiriö, jolloin asiasta voi ilmoittaa poliisille. Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

Katusoittoon ei Helsingissä tarvita viranomaisten lupaa. Katusoittajien tulee kuitenkin ottaa huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, joiden mukaan yleisötilaisuuksien, muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien ja katusoittajien on huolehdittava siitä, että tapahtuma tai musiikin esittäminen ei häiritse naapurustoa. 

Sähköinen äänen vahvistaminen katusoitossa ulkoista virtalähdettä käyttäen on kielletty.06.12.2019 06:24