Suoraan sisältöön

Länsisataman Jätkäsaaren nk. Asuntoreformikorttelin asuinkerrostalotonttien 20077/2-3 hintakilpailu

Kilpailu on päättynyt.

Helsingin kaupunki järjestää avoimen hintakilpailun Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteista (AK) 20077/2 ja 3. AK-tontille 20077/2 on toteutettava vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistusasuntoja ja AK-tontille 20077/3 vapaarahoitteisia Hitas I -omistusasuntoja.

Hintakilpailun kohteena olevien korttelin 20077 tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 8 700 k-m2. Tontit sijaitsevat keskeisellä paikalla tultaessa Jätkäsaaren Melkinlaiturin uudelle rakentuvalle asuinalueelle. Kortteliin edellytetään toteutettavaksi korkealaatuinen suunnittelukokonaisuus, ja tämän vuoksi tonttien jatkosuunnittelun ja toteutuksen osalta on mm. noudatettava viitesuunnitelmana Asuntoreformi Helsinki -asuminen 2020 -kilpailun voittanutta ehdotusta tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla.  

Hintakilpailussa kilpaillaan tarjouspyynnössä määritettyjen tonttien maanvuokrien lisäksi kertasuorituksena maksettavan maanvuokran lisäosuuden suuruudella vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona toteutettavan AK-tontin 20077/2 osalta. Hintakilpailu toteutetaan siten ns. kynnysarvomenettelyllä. Lisäksi hintakilpailun voittaja sitoutuu toteuttamaan AK-tontin 20077/3 vapaarahoitteisena Hitas I -omistusasuntotuotantona tarjouspyynnön mukaisesti.  

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan tarjottava kiinteä euromääräinen AK-tontin 20077/2 maanvuokran lisäosuus. Tontit esitetään luovutettavaksi tarjouspyynnön mukaisen korkeimman AK-tontin 20077/2 maanvuokran lisäosuuden tarjouksessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle. Tontit luovutetaan pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla.

Voittajaksi esitettävällä tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus ja taloudelliset sekä muut rakentamisen edellytykset keskeiselle alueelle sijoittuvan laajan ja rakennusteknisesti vaativan hankekokonaisuuden toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista sivun alavalikosta.

Tarjousten jättämiselle varattu määräaika päättyy perjantaina 20.5.2022 kello 12.

Suljetut kuoret tulee varustaa merkinnällä ”Jätkäsaaren Asuntoreformikorttelin hintakilpailu”.

Postiosoite:
Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste)
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite:
Työpajankatu 8, 1.krs. 00580 Helsinki


Tarjouspyynnön lisäykset ja muutokset (julkaistu 28.4.2022)


1. Tarjouspyyntö

2. Viitesuunnitelma

3. Havainnekuva

4. Asemakaavan muutoksen nro 12663 kaavakartta määräyksineen

5. Geotekninen rakennettavuusselvitys

6. Suunnittelu- ja toteutussopimusmalli, jäteyhtiö

7. Merkintäsopimusmalli, jäteyhtiö

8. Osakassopimusmalli, jäteyhtiö

9. Käyttösopimusmalli, jäteyhtiö

10. Esitietolomake, jäteyhtiö

11. Tonttien maaperätietoja koskeva kartta

12. Hitas-tontinvarausten lisäehdot

13. Rakentamislogistiikan toimintaohje

14. Kiinteistömuuntamotilan suunnittelu- ja rakentamisohje

15. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien jakokaappien mallikuva

16. Kehittyvä kerrostalo -tontinvarausten lisäehdot

17. Tarjouslomake
09.06.2022 16:21