Suoraan sisältöön

Täydennysrakentaminen kaupungin vuokraamilla asuntotonteilla

Helsingin kaupunki edistää vanhojen alueiden täydennysrakentamista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi lisäkerroksen rakentamista kerrostaloon tai uuden talon rakentamista samalle tontille vanhemman talon viereen.Täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta, mikä tukee kaupungin ilmastomuutoksen hillitsemis- sekä alueellisen työpaikka- ja palvelurakenteen kehittämistavoitteita.

Video:


Kaupunginhallitus on 26.4.2021 § 310 hyväksynyt uuden, taloudellisesti vuokralaiselle entistä kannustavamman menettelyn.

Vuokralainen voi myydä uutta rakennusoikeutta (vuokraoikeuden osaa) haluamalleen taholle tai kaupungille, tai toteuttaa uuden rakennusoikeuden itse.

Täydennysrakentamisen prosessi


Ennen kaavoitusta kaupunki valmistelee yhdessä vuokralaisen kanssa yhteisen kaavanmuutoshakemuksen, jossa molemmat sitoutuvat kaupungin strategisten linjausten reunaehtoihin. Kaavoituksen loppuvaiheessa sovittava toteuttamissopimus määrittää uuden rakennusoikeuden mukaisen maanvuokran, hallinta- ja rahoitusmuotoperiaatteet (säännelty/sääntelemätön ja omistus/vuokra-asuntotuotanto), kaupungin maksaman kauppahinnan ja sopimustyypin mukaiset tarkennukset.

Myynti muulle kuin kaupungille tai oma toteutus

Kaavamuutoksen saatua lainvoiman vuokralainen tekee ensin kaupungin kanssa vuokrasopimuksensa tarkistuksen. Sen jälkeen vuokralainen myy vuokra-alueensa osan tai toteuttaa itse uuden rakennusoikeuden toteuttamissopimuksen mukaisin ehdoin. Mahdollinen ostaja tekee kaupungin kanssa uuden maanvuokrasopimuksen.

Myynti kaupungille

Kaavamuutoksen saatua lainvoiman vuokralainen tekee kaupungin kanssa vuokrasopimuksensa tarkistuksen ja myy osan vuokraoikeudestaan kaupungille. Kauppahinta on pääsääntöisesti 40 % myytävän rakennusoikeuden markkina-arvosta, minkä lisäksi kaupunki maksaa alueella olevista rakennuksista niiden teknistä nykyarvoa vastaavan kauppahinnan. Kauppahinta voi kuitenkin enintään olla 65 % rakennusoikeuden markkina-arvosta eikä se voi ylittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelemän pitkän korkotuen asuntotuotannon enimmäishintaa.

Ennen uutta menettelyä alkaneet hankkeet

Vuokralainen voi valita eteneekö vanhan täydennysrakentamiskorvausmenettelyn vai uuden, uokralaiselle pääsääntöisesti selvästi edullisemman menettelyn mukaisesti. Eteneminen tapahtuu tällöin hankkeen kaavavaiheen pohjalta, kulloinkin luontevaa uuden menettelyn osiota soveltaen. 

Ellei vuokralainen vuoden 2021 loppuun mennessä ilmoita miten haluaa edetä, kaupunki katsoo hankkeen päättyneen. Tontit -yksikkö tiedottaa asiasta kaikille tiedossaan oleville hankkeille.

Lisätietoja

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 hyväksynyt kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi Helsingin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittisia periatteita koskevat linjaukset sekä soveltamisohjeet. 

Maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset linjaukset (pdf) sekä Soveltamisohje perusteluineen (pdf)

Täydennysrakentamisen esite (pdf)

Täydennysrakentamisen linjaukset (pdf)

Täydennysrakentajan muistilista (pdf)

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit-yksikkö, maanhankintatiimi

yhteydenotot ensisijaisesti sähköpositse:

taydennysrakentaminen@hel.fi
08.12.2021 10:26