Suoraan sisältöön

Ennen vuotta 2015 päättyneet ja uusitut asuntotonttien pitkäaikaiset sopimukset


Taulukko, josta ilmenee tonttien alustava arvioitu myyntihinta on lisätty sivulle 6.6.2016 (taulukko on päivitetty 8.6.2017).

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2015, että vuokralaisille, joiden pitkäaikainen asuntotontin maanvuokrasopimus on päättynyt aikaisemmin kuin vuonna 2015, ja joille on tehty uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus, tarjotaan mahdollisuutta tonttinsa ostamiseen vuoden 2016 alusta alkaen. 

Helsingin kiinteistölautakunta päätti 17.12.2015 kaupunginvaltuuston myyntiperiaatteisiin tehtävistä vähäisistä tarkistuksista ja edellä mainittujen tonttien rakennusoikeuksien yksikköhintojen vahvistamisesta alueittain. Päätösten mukainen ostomahdollisuus koskee asuntotonttien vuokralaisia, joiden pitkäaikainen vähintään noin 50 vuoden pituinen asuntotontin maanvuokrasopimus on päättynyt aikaisemmin kuin vuonna 2015, ja joille on tehty uusi pitkäaikainen vähintään noin 50 vuoden pituinen asuntotontin maanvuokrasopimus.

Tonttien myyntiperiaatteet vastaavat pääsääntöisesti 2015 päättyneiden sopimusten tonttien myynteihin sovellettavia periaatteita. Tonttien vuokralaisille tiedotetaan ostomahdollisuudesta kirjeitse vuoden 2016 alkupuolella.

Edellytykset ostotarjouksen hyväksymiselle

Edellä mainittujen kaupunginvaltuuston ja kiinteistölautakunnan tekemien päätösten mukaan tontista tehty ostotarjous voidaan hyväksyä, mikäli tontti täyttää seuraavat edellytykset:

  • Tontti on kaavallisesti loppuun jalostettu eikä tontilla ole merkitystä alueen maankäytön kehittämisen kannalta pitkällä aikavälillä.
  • Tontin myynti ei vaaranna eikä vaikeuta kaupungin pitkäntähtäimen maapoliittisten tavoitteiden toteutumista eikä kaupungin kehittämismahdollisuuksia.
  • Tonttia ei myydä, mikäli tontilla on yksittäisenä maa-alueena sellainen merkitys kaupungille, että tontin myynti merkittävästi huonontaisi kaupungin toimintamahdollisuuksia alueella (esimerkiksi tontilla sijaitsee maanalaisia rakenteita taikka muita kaupungin kannalta tärkeitä rakennelmia tai laitteita).

Edellytysten täyttymisen arvioimiseksi pyydetään tarvittaessa kaupunkisuunnitteluviraston ja/tai muun asianomaisen hallintokunnan kannanotto.

Omakotitonttien vuokralaisilla ei pääsääntöisesti ole oikeutta tontin ostamiseen edellä sanotusta johtuen. Ostomahdollisuus koskee siten lähtökohtaisesti vain kerros- ja rivitalotontteja.

Huomioon otettavat seikat ostotarjouksen tekemistä harkittaessa

Ostotarjouksen tekemistä harkittaessa vuokralaisen tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Kaupunki ei palauta vuokrasopimuksen alkamisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen välisenä aikana erääntyneitä/erääntyviä maanvuokria. Vuokralaiselle ei myöskään palauteta aikaisempien vuokrasuhteiden aikana maksettuja vuokria.
  • Tonttien myynneissä noudatetaan kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kiinteistölautakunnan tai kiinteistölautakunnan määräämään viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 
  • Ostaja vastaa kustannuksellaan mahdollisesti vaadittavien rasite- ja yhteisjärjestelysopimusten laatimisesta sekä näiden sopimusten mahdollisesta rekisteröinnistä aiheutuvista kustannuksista.
  • Ostaja vastaa kaupan tekemisestä johtuvista veroista ja muista maksuista. Varainsiirtoveron suuruus kiinteistöjen kohdalla on neljä prosenttia kauppahinnasta. Ostaja vastaa myös muista kaupan tekemisestä aiheutuvista kustannuksista.


Huomion arvoista on, että tontin ostamisen jälkeen vuokralaisesta tulee kiinteistöverovelvollinen myös maapohjan osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan tulee suorittaa kiinteistöveroa sekä rakennuksesta että maapohjasta. Maapohjan osalta kiinteistöveron suuruus perustuu kerrosneliömetrien määrään, verohallinnon asettamiin aluehinta- ja tavoitearvoihin sekä yleiseen kiinteistöveroprosenttiin.

Kaupunginvaltuuston ja kiinteistölautakunnan päätösten mukaisesti tontti voidaan myydä myös vuokralaisen määräämälle taholle.   

Ostotarjouksen tekeminen

Vuokralaisten, joiden pitkäaikainen asuntotontin maanvuokrasopimus on päättynyt aikaisemmin kuin vuonna 2015, ja joille on tehty uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus, tulee tehdä kiinteistöviraston tonttiosaston antamien ohjeiden mukainen ja muutoin hyväksyttävä ostotarjous viimeistään 31.12.2019. Määräaika tehdä ostotarjous on siten pidempi kuin 2015 päättyneiden sopimusten tonteilla. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin kuin vuonna 2015 päättyneiden sopimusten tonteille tarjotaan ostomahdollisuutta vuoden 2016 alusta alkaen.

Asuntotonttien ostomahdollisuus koskee kaupunginvaltuuston ja kiinteistölautakunnan päätösten mukaisesti vain tontteja, joiden pitkäaikainen maanvuokrasopimus on tullut vähintään kertaalleen uusituksi pitkäaikaisesti, eli ostomahdollisuus ei lähtökohtaisesti koske muita kaupungin vuokralle antamia tontteja.06.12.2019 05:15