Suoraan sisältöön

Maankäyttösopimukset

Asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa kunta ja maanomistaja sopivat keskenään asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Maanomistajalla on velvollisuus osallistua asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kaupunki valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen aina, kun maanomistajalle koituu asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta merkittävää hyötyä.

Arvonnousun kohdistuessa muutettavan asemakaavan mukaisiin, pääosin asumiseen tai niitä palveleviin yhteispiha- tai pysäköintitontteihin merkittävän hyödyn raja on uuden kaavan tuoma 1 000 000 euron arvonnousu. Muiden maiden osalta merkittävän hyödyn raja on 700 000 euroa.

Ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa maanomistaja maksaa kaupungille maankäyttösopimuksella 50 % siitä arvonnoususta, joka ylittää seitsemänsataatuhatta (700 000) euroa.

Asemakaavan muutosta laadittaessa maanomistaja maksaa kaupungille 35 % siitä kaavoituksen tuomasta arvonnoususta, joka ylittää merkittävän hyödyn rajan, eli 1 000 000 tai 700 000 euroa. 

Korvauksen lisäksi maanomistajan tulee luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään sen määrän, joka vastaa osoitetun uuden rakennusoikeuden määrää (enintään 1 m2 yleistä aluetta 1 k-m2 uutta rakennusoikeutta kohti). Asemakaavan muutoksissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu arvokkaampaan käyttötarkoitukseen, lisärakennusoikeuden määräksi tulkitaaan edellä mainitusta poiketen koko muuttuva rakennusoikeuden määrä.

Sopimus valmistellaan tonttiyksikön maanhankintatiimissä, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen.

Lisätietoja maankäyttösopimuksista:

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 hyväksynyt kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi Helsingin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittisia periatteita koskevat linjaukset sekä soveltamisohjeet. 

Yhteydenotot ensijaisesti sähköpostitse:

tontti@hel.fi 

08.12.2021 10:47