Suoraan sisältöön

Varatun tontin rakentamisen edistäminen ja varausten jatkaminen

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Helsinki tavoittelee 7 000 asunnon vuotuista asuntotuotantomäärää. Tavoite nousee vuodesta 2023 lähtien 8 000 asuntoon vuodessa. Asuntotuotannosta 70 prosenttia on tarkoitus toteuttaa kaupungin luovuttamille tonteille.

Kunnianhimoisten asuntotavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaupungin varaamille tonteille toteutettavaksi suunniteltuja hankkeita edistetään tontinvaraajien toimesta aktiivisesti varausaikana. Kaupungin lähtökohta on, että hankkeiden tulee edetä tontinluovutus- ja rakentamisvaiheeseen ilman aiheetonta viivästystä varauspäätöksen ehtojen mukaisesti varausaikana, jos tontin luovutuksen ja rakentamisen aloittamisen edellytykset ovat olemassa.

Kun tontin luovutuksen ja rakentamisen aloittamisen edellytykset ovat olemassa:

Mikäli tontinvaraaja on edistänyt hankettaan aktiivisesti varausaikana ja muut varauksen edellytykset edelleen täyttyvät varausaikaa voidaan jatkaa. Varausaikaa jatketaan pääsääntöisesti yhdellä vuodella. Varaukselle saatetaan asettaa tässä yhteydessä määräaikoja esim. lyhytaikaisen vuokrauksen hakemiselle ja rakennusluvan vireille saattamiseksi jatkoajan kuluessa. Mikäli tontinvaraaja ei noudata asetettuja määräaikoja, varaa kaupunki oikeuden päättää varaus seuraamuksitta.

Kun tontin luovutuksen ja rakentamisen aloittamisen edellytyksiä ei vielä ole:

Tonttien, joiden luovutuksen ja rakentamisen aloittamisen edellytykset eivät ole olemassa vielä varausaikana, varausaikaa jatketaan myös pääsääntöisesti vuodella. Perustellusta syystä varausaikaa voidaan jatkaa myös pidemmäksi aikaa. Varauksen edellytysten tulee edelleen täyttyä. Tontinvaraajat ovat lisäksi velvollisia edistämään hankkeitaan aktiivisesti varausaikana. Mikäli tontinvaraaja ei kuitenkaan edistä hankettaan aktiivisesti varausaikana, varaa kaupunki oikeuden päättää varaus seuraamuksitta.

Miten hakea tontinvaraukselle jatkoaikaa

Tontinvaraajan tulee hakea varausajan jatkamista viimeistään noin kahta kuukautta ennen varausajan päättymistä hakulomakkeella, joka löytyy sivun alaosasta. Tontit-yksikkö varaa oikeuden pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa.

Jos tontti on jo vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten varausajan päättyessä, varaukselle ei tarvitse hakea enää jatkoaikaa.

Hakemus lähetään sähköpostilla: tonttihakemukset(at)hel.fi.

Hakulomake (word-lomake)

Vuokraus

Tontinvaraajan tulee hakea tontin lyhytaikaista vuokrausta ennen rakennusluvan hakemista ja rakennusluvan saatuaan pitkäaikaista vuokrausta ilman tarpeetonta viivytystä, ennen rakentamisen aloittamista. Vuokraushakemus tulee lähettää hyvissä ajoin, 4-6 viikkoa ennen vuokrauksen toivottua alkamisajankohtaa.

Vuokrauksen hakeminen


Lisätietoja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
asuntotonttitiedustelut@hel.fi

05.01.2022 12:46