Suoraan sisältöön

Asuntotontin vuokrauksen hakeminen

Tontin lyhyt- ja pitkäaikaista vuokrausta haetaan hakemuslomakkeella. Ennen vuokrauksen hakemista tontti tulee olla varattuna hakijalle. Vuokraushakemuksen yhteydessä toimitetaan lisäksi alempana mainitut liitteet. Vuokrausta tulee hakea 46 viikkoa ennen toivottua vuokrauksen alkamisajankohtaa.

1.1.2019 lähtien ainoastaan määrämuotoiset vuokraushakemukset hyväksytään. Hakemuslomakkeet ovat tämän sivun alalaidassa.

Hakemus lähetään sähköpostilla: tonttihakemukset(at)hel.fi.

Tonttihakemukset(at)hel.fi-sähköpostiosoite on tarkoitettu tontinvaraus- ja tontinvuokraushakemusten käsittelyyn. Muut kaupungin tonttien luovutukseen liittyvät kyselyt ja tiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen tontti(at)hel.fi.

Tontin lyhytaikainen vuokraus

Tontin varauksensaajan tulee hakea tontin lyhytaikaista vuokrausta ennen rakennusluvan hakemista. Hakemusten käsittelyaika on noin neljä viikkoa.

Tontin lyhytaikainen vuokraus on voimassa yhden (1) vuoden. Vuokraus on määräaikainen, ja se päättyy ilman eri ilmoitusta vuokra-ajan päättyessä. Vuokranantajalla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa vuokrasopimus päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista. Ellei erikseen toisin ole määrätty, vuokraus päättyy ilman eri ilmoitusta, kun vuokra-aluetta koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa tai tontin muu luovutusasiakirja allekirjoitetaan. Vuokrauksen alkamisajankohta on mahdollinen joko kuukauden 1. tai 16. päivä. Tontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta ei tehdä erillistä allekirjoitettavaa vuokrasopimusta.

Tontin lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista varten oikeuttaa vuokralaisen rakennusluvan (ja tonttijaon sekä lohkomisen) hakemiseen ja tavanomaisten maaperätutkimusten suorittamiseen. Tällöin vuokrattavasta tontista peritään kahden kuukauden vuokraa vastaava kertakaikkinen määrä.

Hakija voi lisäksi hakea vuokrausta myös maanrakennustöiden, kuten puunkaato ja kaivuutyöt, suorittamiseen vuokra-alueella. Tällöin vuokralaisen tulee myös huolehtia asianmukaisista viranomaisluvista töiden suorittamiselle. Maanrakennustöiden suorittamista varten tehtävästä vuokrauksesta peritään kuukausittaista vuokraa koko vuokra-ajalta.

Lyhytaikaisen vuokrauksen hakemuksen liitteet

Hitas- ja hintakontrolloidut hankkeet:

  • Rakennuttajan Hitas- ja hintakontrolloituja (nk. puolihitas) asuntoja koskeva sitoumus tai ryhmärakennuttajien Hitas II -asuntoja koskeva sitoumus.

Tontin pitkäaikainen vuokraus

Tontin pitkäaikainen vuokraus tulee tehdä ennen tontin rakentamisen aloittamista tai muutoin erikseen esimerkiksi tontinvarauspäätöksessä mainittuna ajankohtana. Hakemuksen oheen tulee liittää pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Hakemusten käsittelyaika on noin 46 viikkoa. Jotta hakemusten käsittely ei viivästyisi, tulee tarvittavat liitteet toimittaa hakemuksen yhteydessä. 

Vuokrauksen alkamisajankohta on mahdollinen joko kuukauden 1. tai 16. päivä. Tontin pitkäaikaisesta vuokrauksesta tehdään allekirjoitettava maanvuokrasopimus. Vuokrauspäätöksen täytäntöönpanosta vastaa maaomaisuusyksikkö, joka laatii lopulliset allekirjoitettavat sopimukset ja järjestää allekirjoitustilaisuuden. Sopimukset ovat pääsääntöisesti allekirjoitettavissa noin neljän viikon kuluttua päätöksestä.

Pitkäaikaisen vuokrauksen hakemuksen liitteet:

A. Kaikki hankkeet toimittavat (omakotitalotontit vain 3. kohta):

  1. Pääsuunnittelijan vahvistama selvitys rakennusoikeuden käytöstä, joka sisältää selvityksen hankkeen huoneistojakaumasta, asuntojen keskipinta-alasta sekä perheasuntojen (2 makuuhuonetta ja isommat) määrästä ja näiden asuntojen keskipinta-alasta.
  2. Hankkeen energiatodistus.
  3. Vuokra-aluetta koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset (mikäli tiedossa).
  4. Tontin varauspäätöksessä mahdollisesti edellytetyt selvitykset (esim. Kehittyvä kerrostalo -hankkeet).

B. Kaikki yhtiömuotoiset hankkeet toimittavat edellä esitetyn lisäksi:

  1. Vuokralaiseksi/ostajaksi tulevan yhtiön kaupparekisteriote.

C. Hitas- ja hintakontrolloidut -hankkeet toimittavat edellä esitetyn (A ja B) lisäksi:

  1. Rakennuttajan Hitas- ja hintakontrolloituja (nk. puolihitas) asuntoja koskeva sitoumus tai ryhmärakennuttajien Hitas II -asuntoja koskeva sitoumus (mikäli rakennuttaja/ryhmärakennuttaja ei ole aiemmin toimittanut ko. sitoumusta).
  2. Kaupparekisteriote asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä, johon on sisällytetty uudet Hitas I tai II -tuotannon yhtiöjärjestysmallin mukaiset pykälät.
  3. Hitas I -hankkeissa sitoumus siitä, että Helsingin kaupunki tullaan ottamaan asunto-osakeyhtiön osakkaaksi (sisältyy 1. kohdassa mainittuun rakennuttajan sitoumukseen).
  4. Kaupunkiympäristön asuntopalvelut-yksikön päällikön päätökset suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksymisestä.

Hakija voi liittää hakemukseen myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiakirjoja.


Hakemukset ja sitoumuslomakkeet

Lyhytaikaisen vuokrauksen hakemus:

Pitkäaikaisen vuokrauksen hakemus:

Sitoumuslomakkeet:30.10.2020 13:09