Suoraan sisältöön

Mitä ryhmärakennuttaminen on?

Ryhmärakennuttamisen suosio on lisääntynyt viime vuosina. Kyse on rakennuttamishankkeesta, jonka tarkoituksena on asuntojen toteuttaminen rakennuttajana toimivaan ryhmään kuuluville henkilöille. Ryhmän jäsenet toimivat hankkeessa siten sekä rakennuttajana että lopulta asukkaina. Ryhmärakennuttaminen on luonteeltaan omatoimisen rakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto.  

Ryhmärakennuttaminen voidaan karkeasti ottaen jakaa omatoimisiin (asukaslähtöisiin) ja rakennuttajakonsulttivetoisiin ryhmärakennuttamishankkeisiin.  

Omatoimisissa ryhmärakennuttamishankkeissa luonnollisista henkilöistä koostuva ryhmä joko järjestäytyneenä yhteisönä (asunto-osakeyhtiö tai muu yhteisö) tai sellaisenaan järjestäytymättömänä yksittäisten henkilöiden muodostamana ryhmänä hankkii tontin tai muun kiinteistön asuntojen rakennuttamista varten. Ryhmä tai asuntoyhteisö tekee itse suunnittelua ja rakennusurakkaa koskevat sopimukset sekä hankkii tarvitsemansa rahoituksen. Ryhmä toimii siten hankkeen rakennuttajana kaikkine tähän kuuluvine tehtävineen ja samalla mahdollisesti perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina.  

Rakennuttajakonsulttivetoisessa hankkeessa konsultti/konsulttitoimintaa harjoittava yhteisö toimii aloitteellisena. Konsultti hankkii (etsii) ryhmärakennuttamista varten tontin, kerää asukkaiksi tulevat ryhmän jäsenet ja laatii ryhmän lukuun tarvittavat suunnitelmat ja mahdollisesti tarvittavat urakka- ja muut sopimukset ryhmän jäsenten kanssa erikseen sovittavalla tavalla.  

Hankkeeseen osallistuvan, asukkaaksi tulevan kannalta ryhmärakennuttamisen tarkoituksena on lisätä vaikutusmahdollisuuksia suunnittelu- ja rakentamisratkaisuihin sekä laskea asunnonhankkimisen kustannuksia rakennuttajaliikevetoiseen asuntorakennuttamiseen verrattuna. Myös kustannusten muodostumisen arviointi on näin selkeämpää ja läpinäkyvämpää hankkeeseen osallistuville. Omatoimiseen rakennuttamiseen verrattuna ryhmärakennuttajat hyötyvät yhteisestä suunnittelusta sekä sopimusten laatimisesta ja hankintojen tekemisestä yhteisesti. 

Hakijaryhmät

Hakijoiksi hyväksyttävät tahot on jaettu kolmeen hakijaryhmään. Tontteja voivat hakea sekä luonnollisista henkilöistä koostuvat ryhmät (jäljempänä ”ryhmähakijat”) että yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamishankkeen toteuttaminen (jäljempänä ”yhteisöhakijat”). Lisäksi tontteja voivat hakea rakennuttajakonsultointia harjoittavat yhteisöt (jäljempänä ”konsulttihakijat”).

Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan, mihin hakijaryhmään se kuuluu.

Yksi hakija (ryhmä-, yhteisö- tai konsulttihakija) voi hakea yhtä tai useampaa tonttia. Hakemus liitteineen tulee toimittaa kustakin haettavasta tontista erikseen. Tonttihaun perusteella yhdelle hakijalle varataan kuitenkin lähtökohtaisesti vain yksi tontti.

Sama hakija voi jättää yhdestä tontista ainoastaan yhden hakemuksen. Samalla hakijalla tarkoitetaan pääasiassa samoista henkilöistä koostuvaa ryhmää (ryhmähakijat) tai samaa yhteisöä (yhteisö- ja konsulttihakijat). Ryhmähakijat ja yhteisöhakijat asetetaan arvonnassa etusijalle konsulttihakijoihin nähden. Ryhmähakijat ja yhteisöhakijat ovat puolestaan keskenään samassa asemassa.

Ryhmähakijat

Ryhmähakijalla tarkoitetaan joukkoa luonnollisia henkilöitä, jotka eivät ole perustaneet ryhmärakennuttamishanketta varten yhdistystä tai muuta yhteisöä.

Ryhmässä tulee olla vähintään tonttiluettelossa ilmoitettu määrä jäseniä. Hakemukseen tulee sisällyttää kaikkien mainittujen jäsenten nimet, henkilötunnukset ja allekirjoitukset. Vähimmäismäärä on johdettu tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen määrästä, ja sillä pyritään varmistamaan ryhmähakijan hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia luonnollisia henkilöitä.

Ryhmän tulee nimetä keskuudestaan yhteyshenkilö, jonka kautta mahdollinen yhteydenpito tapahtuu. Lisäksi ryhmän tulee nimetä ryhmänsä ja merkitä hakemukseen kyseinen nimi. Ryhmän tunnistaminen on näin yksinkertaista ja vaivatonta.

Yhteisöhakijat

Yhteisöhakijoita ovat yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamishankkeen toteuttaminen.

Yhteisössä tulee olla tonttiluettelossa ilmoitettu vähimmäismäärä sellaisia jäseniä tai osuuden omistajia, jotka ovat kiinnostuneet ja sitoutuvat ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseen. Hakemukseen tulee sisällyttää kaikkien mainittujen jäsenten nimet, henkilötunnukset ja allekirjoitukset. Vähimmäismäärä on johdettu tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen määrästä, ja sillä pyritään varmistamaan yhteisöhakijan hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

Konsulttihakijat

Konsulttihakijoilla tarkoitetaan rakennuttajakonsultointia harjoittavia yhteisöjä. Konsulttihakijalla tulee olla tonttikohtaisesti arvioituna riittävä kokemus ja osaaminen sekä riittävät resurssit tontin osalta rakentamishankkeen projektinjohtoon ja konsultointiin sekä asukkaiksi tulevien henkilöiden kokoamiseen.

Tonttihaut ja -kilpailut >>


Lisätietoja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi
05.01.2022 13:31