Suoraan sisältöön

Sisäilmaongelmien selvittäminen ja sisäilmaryhmät

Helsingin kaupungilla on vakiintunut toimintamalli toimipisteidensä sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Ongelmien ratkaisemiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä. Alla on kuvattu lyhyesti, miten sisäilmaongelmien selvittäminen etenee kaupungin palvelurakennuksissa.

Infografiikka: Sisäilmatutkimuksen toimintamalli sisältää kuusi eri vaihetta, jotka kuvataan sivun tekstissä tarkemmin.

1. Ongelman havaitseminen

 • Työntekijä havaitsee tiloissa ongelmia tai epäilee sisäilman aiheuttavan oireita.
 • Työntekijä ilmoittaa asiasta esihenkilölle.
 • Esihenkilö ilmoittaa asiasta eteenpäin isännöitsijälle.
 • Oireileva työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon.

2. Perusasioiden tarkistaminen

 • Isännöitsijä tarkastaa rakennuksen yhdessä kiinteistöhuollon kanssa.
 • Jos tarkastuksessa löytyy selkeitä puutteita, ne korjataan. Puutteet voivat liittyä esimerkiksi siivouksen tasoon tai ilmanvaihdon toimintaan.
 • Mikäli syytä ei löydy, isännöitsijä on yhteydessä sisäilmatiimiin.
 • Jos ongelma ratkeaa tässä vaiheessa, prosessi päättyy tähän.

3. Esiselvitysvaihe

 • Sisäilma-asiantuntija, isännöitsijä ja kohteen esihenkilö pitävät aloituskatselmuksen. Joskus ongelma ratkeaa jo tällä käynnillä, jolloin tutkimuksia ei tarvita.
 • Sisäilma-asiantuntija tilaa tarvittavat tutkimukset konsultilta.

4. Tutkimusvaihe

 • Sisäilma-asiantuntija toimittaa tutkimuskonsultille tutkimuksen lähtötiedot (kohteen piirustukset, aiemmat kuntoarvio- ja tutkimusraportit sekä korjaushistoriasta kertovat dokumentit).
 • Konsultti sopii kohteen esihenkilön kanssa tutkimusten tekemisen ajankohdasta. Tarvittaessa hän tai sisäilma-asiantuntija haastattelee henkilökunnan edustajaa, huoltomiestä ja isännöitsijää. Tiloissa on myös mahdollista tehdä laajemmalle vastaajajoukolle suunnattu verkkokysely.
 • Konsultti tekee tutkimukset ja laatii tutkimusraportin.
 • Sisäilma-asiantuntija kertoo tutkimustulokset kohteen esihenkilölle ja isännöitsijälle.
 • Sisäilmatiimi laatii palvelurakennusten tutkimustuloksista ja jatkotoimista tiedotteen. Tiedote ja kuntotutkimusraportti julkaistaan Talotiedot-palvelussa (www.hel.fi/talotiedot).
 • Toimipisteen esihenkilö välittää saamansa tiedot ja tiedotteet eteenpäin henkilökunnalle ja asiakkaille, esimerkiksi lasten huoltajille. Hän myös toimii yhteyshenkilönä kiinteistön ylläpitäjien kanssa.

5. Korjausten toteuttaminen

 • Kun sisäilmaongelmien syyt on saatu selvitettyä, päätetään, miten rakennusta korjataan.
 • Korjausten suunnittelun yhteydessä sovitaan, miten korjausten onnistumista seurataan.
 • Korjauksista laaditaan tiedote tilojen käyttäjille.

6. Seurantavaihe ja prosessin päätös

 • Tilannetta seurataan sovitulla tavalla. Jatkotoimista tiedotetaan tilojen käyttäjiä.

Muiden toimijoiden roolit sisäilmaongelmien ratkaisemisessa

Sisäilma-asiat ovat kokonaisuuden hallintaa ja yhteistyötä. Kohteen esihenkilön ja teknisten asiantuntijoiden lisäksi sisäilma-asioiden ratkaisemiseen osallistuu laaja joukko muita asiantuntijoita.

 • Työterveyshuolto kokoaa tiedot oireilutilanteesta, auttaa tilan terveydellisen riskin arvioinnissa sekä tekee tarvittaessa sisäilmastokyselyn tilan käyttäjille. 
 • Kouluterveydenhuolto kokoaa tiedot oppilaiden oireilutilanteesta.
 • Toimialan oma työsuojeluorganisaatio edesauttaa muun muassa ohjeistamalla ja konsultoimalla, ettei työympäristössä olisi työntekijän terveyttä vaarantavia tekijöitä. Työsuojelu osallistuu myös muun muassa toimialan sisäilmaryhmään, tutkimusraportin läpikäymiseen ja tiedotustilaisuuksiin. 
 • Ympäristöpalvelut valvoo terveydensuojeluviranomaisena, että asunnot, koulut, päiväkodit ja vastaavat oleskelutilat eivät aiheuta terveydensuojelulain ja -asetuksen tarkoittamaa terveyshaittaa. 
 • Ongelmallisimmat kohteet voidaan viedä toimialan sisäilmaryhmän käsittelyyn. Sisäilmaryhmässä voidaan sopia esimerkiksi henkilökunnan oirekyselyjen teettämisestä.

Sisäilmaongelmien selvittämiseen osallistuvia tahoja kouluissa

Koulujen sisäilmaongelmien selvittämiseen osallistuu useita tahoja, mm. koulun henkilökunta, kaupungin useat asiantuntijat eri toimialoilta, työterveyshuolto sekä yksityiset palveluntuottajat.

Sisäilmaryhmät

Helsingin kaupungilla on kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa 

 • sisäilmaongelmien ratkaisuprosessien kehittäminen
 • yhteisten toimintatapojen ja työnjaon linjaaminen
 • sisäilmaongelmiin liittyvien tutkimusten ja toimintatapojen kehityksen seuraaminen ja niistä tiedottaminen.

Kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä on perustettu vuonna 2007. Kaupungin sisäilmaryhmän puheenjohtajana toimii Sari Hildén. 

Kaupunkitasoisen sisäilmaryhmän lisäksi kaupungilla on toimialakohtaisia sisäilmaryhmiä, joiden tehtävänä on seurata, että yksittäisten kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti. Toimialakohtaiset sisäilmaryhmät ovat:

 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Mauno Kemppi)
 • Sosiaali- ja terveystoimen sisäilmaryhmä (Pj. Aila Hyvönen)
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Markus Terämaa)

Sisäilmaryhmien kokousten yhteenvedot ja kaupungin sisäilmaryhmän jäsenet05.08.2021 17:38