Maa- ja kallioperä

Suomi sijaitsee Fennoskandian kilven alueella, jossa vanha prekambrinen kallioperä on paljastunut nuorempien kivilajien alta. Meillä kallioperä on hyvin vanhaa ja stabiilia, ja sen päällä oleva irtain maaperä taas on geologisesti ajatellen hyvin nuorta.

Maankuori koostuu maaperästä ja kallioperästä. Maaperä on kallioperän päällä oleva irtainten maa-ainesten kerros. Helsingin, kuten lähes koko Suomen, maaperän muodostumiseen ovat vaikuttaneet viimeisin jääkausi etenemis- ja sulamisvaiheineen, kallioperän rakenne ja koostumus sekä Itämeren kehitysvaiheet.

Helsingin alueen maankamarassa näkyy tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Kuntalaiset voivat tutustua Helsingin maaperään maksuttoman paikkatietopalvelun kautta. Palvelu sisältää maa- ja kallioperäkartat sekä tietoa pohjavedestä.

Ammattilaisten suunnittelun ja rakentamisen tukena on maksullinen Soili-palvelu. Palvelusta on saatavilla rakennuspaikan tarkat pohjatutkimustiedot.JAA
21.01.2016 10:45