Suoraan sisältöön

Siirrettävät mainostelineet eli A-standit

Siirrettävän mainostelineen sijoittaminen

Siirrettävän mainostelineen sijoittamisesta ei peritä maksua, mutta telineiden sijoittamisesta annettuja ohjeita tulee noudattaa. Ohjeet on tehty esteettömyyden ja liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Jalkakäytävälle täytyy jäädä myös riittävästi tilaa muun muassa lastenvaunuille tai pyörätuolille. Mainosteline voi olla vaaraksi näkövammaisille.

Ohjeet

Ensimmäisen kerroksen liikehuoneistolla on oikeus pitää yhtä A-standia jalkakäytävällä oman liikehuoneistonsa julkisivun edessä liikkeen aukioloaikoina. A-standeista aiheutuvien mahdollisten vahinkojen korvausvastuu on mainoslaitteen omistajalla.

  • A-standi saa ulottua korkeintaan 80 cm päähän liikehuoneiston seinästä. Jalankulkijoille tulee aina jäädä vähintään 1,5 m vapaata kulkutilaa.
  • A-standia ei saa sijoittaa puistoon, ellei A-standi liity kiinteästi puistossa harjoitettavaan toimintaan, kuten kioskiin.
  • A-standia ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin, puihin, puunsuojuksiin tai muihin kadun kalusteisiin.
  • A-standia ei saa sijoittaa pyörätielle tai ajoradalle. A-standi ei saa haitata liikenneturvallisuutta eikä estää näkyvyyttä eikä huonontaa liikennemerkkien, liikennevalojen tai ajoratamaalausten havaittavuutta.
  • A-standi ei saa estää kiinteistöjen huoltoliikennettä tai vaikeuttaa katujen kunnossapitoa.

Järjestyslaissa säädetyn mukaisesti poliisilla on oikeus poistaa A-standi kehotuksen jälkeen, jos siitä esimerkiksi aiheutuu haittaa jalankululle tai alueen muulle käytölle. Kiireellisessä tapauksessa poliisilla on oikeus asianomaista kuulematta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen estämiseksi huolehtia mainoksen poistamisesta laiminlyöjän kustannuksella. Kaupunkikuvallisesti tärkeillä alueilla kaupunki voi asettaa tarkempia ehtoja A-standien sijoittamiselle tai rajoittaa niiden sijoittamista.

Yhteystiedot

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin (pdf) puhelimitse arkisin klo 10.00–11.30 tai sähköpostitse ulkoilma@hel.fi.12.03.2020 15:44