Suoraan sisältöön

Maanvuokraus

Lapsia leikkipuistossa

Kaupungin omistamia yleisiä alueita voi vuokrata monenlaisiin tarkoituksiin, muun muassa kaupunkiviljelyyn, sirkuksen tai tivolin käyttöön tai koirankoulutusta varten. Myös vesialueita on mahdollista vuokrata. Maanvuokrauksesta on kyse myös silloin, kun päiväkoti hakee oikeutta käyttää kaupungin yleistä puistoa leikkialueena tai vuokraa päiväkodin omaan käyttöön lisäpihan.

Jos katua tai puistoa halutaan käyttää työalueena – esimerkiksi muuttoon, nostotyöhön, vaihtolavan säilytykseen tai kiinteistöremonttiin – alueen käytöstä pitää tehdä ilmoitus kaupungille. Lue lisätietoja Kaduilla ja puistoissa tehtävät työt -sivulta.

Ohjeet tonttimaan vuokrauksesta tilapäiseen käyttöön löytyvät Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -sivuilta.

COVID-19: Maanvuokrasta ja muusta vähäisempää alueen käyttöä koskevasta vuokrasta vapautuminen

Kaupunki on päättänyt maksuvapautuksista koskien yrityksiä ja yhdistyksiä, joilla on maanvuokrasopimus tai muu vähäisempi alueen käyttöä koskeva vuokrasopimus kaupungin kanssa. Päätös maksuvapautuksesta ei koske katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain perusteella perittäviä alueenkäyttömaksuja.

Maksuvapautuksilla pyritään tukemaan elinvoimaisten yritysten selviytymistä korona-epidemian aiheuttamista vuokralaisista riippumattomista taloudellisista ongelmista sekä estämään Helsingin vuokralaisina olevien yritysten ajautuminen kassakriisiin.

Maksuvapautusta tulee hakea tältä sivulta löytyvällä hakulomakkeella (pdf). Jos alue on vuokrattu samalla sopimuksella usealle vuokralaiselle, tulee näiden tehdä yksi yhteinen hakemus. Hakemus tulee jättää kaupungille viimeistään 31.5.2020, ellei hakemuksen jättämiselle myönnetä jatkoaikaa.

Vapautusperusteet

Vapautus koskee vuokralaisia, jotka käyttävät aluetta ja/tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:

  • Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat ruokapalvelut sekä näihin liittyvä tukkukauppa
  • Taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut
  • Liike-elämän hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta
  • Liikunta- ja terveyspalvelut (ei lääkärikeskukset ym.)
  • Majoitus-, hotelli- ja matkailutoiminta

Myös muille kuin yllä tarkoitetuilla toimialoilla toimiville yrityksille ja yhdistyksille, joilla on maanvuokrasopimus tai muu vähäisempi alueen käyttöoikeutta koskeva vuokrasopimus kaupungin kanssa, voidaan myöntää vapautus vuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että vuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Vuokralaisen tulee toimittaa kaupungille hakemuksensa ohessa tilintarkastajan, tai mikäli tilintarkastajaa ei lainsäädännön mukaan edellytetä, kirjanpitäjän lausunto koronatilanteen vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon ja/tai yrityksen toimintaedellytyksiin.

Hakemuksen voi jättää siten, että mukana on yhtä kuukautta koskeva tilintarkastajan/kirjanpitäjän lausunto. Tällöin hakemusta tulee täydentää kolmen kuukauden lausunnolla oma-aloitteisesti kahden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Vapautusta ei voida myöntää sellaisille kuukausille, joilta ei ole esitetty tilintarkastajan/kirjanpitäjän lausuntoa.

Aika, jolle maksuvapautus myönnetään sekä vapautuksen myöntämisen esteet

Edellä mainitun vapautusperusteen täyttyessä tontinvuokralainen vapautetaan kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta, tai tätä lyhyemmältä ajalta.

  • Vapautuskuukaudet ovat lähtökohtaisesti huhti-, touko- ja kesäkuu.
  • kaupunki voi hyvittää 3 kuukauden (tai lyhyemmän) ajanjakson myös myöhempään aikaan, kuin huhti-, touko- ja kesäkuuhun kohdistuvista laskuista, mikäli se on teknisistä syistä perusteltua
  • Kaupungin harkinnan mukaan kuukausivuokra voidaan laskea myös jakamalla tontin vuoden 2020 perittävä vuosivuokra 12 kuukaudella.

Kaupunki voi pidättäytyä maksuvapautuksen myöntämisestä osin tai kokonaan ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • Vuokralainen ei ole huolehtinut vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta, esimerkiksi siten, että maksamatta on muita laskuja, kuin huhti-, touko- ja kesäkuun laskut.
  • On ilmeistä, ettei korona-epidemialla ole vuokralaisen toiminnan kausiluonteisuudesta tai muusta syystä johtuen ollut merkittävää vaikutusta vuokralaisen liiketoiminnan edellytyksiin.  

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen vireille tullessa huhti-, touko- ja kesäkuun laskulle merkitään perintäesto hakemuksen käsittelyn ajaksi, ellei vuokranantaja erikseen vuokralaiselle muuta ilmoita. Perintäesto on voimassa hakemuksen käsittelyn ajan. Vuokralaisen ei siis tarvitse ottaa erikseen yhteyttä maksuajasta sopimiseksi huhti-, touko tai kesäkuun laskuille. Mikäli maksuajasta edellä mainituille laskuille on jo sovittu, maksuaikaa jatketaan hakemuksen käsittelyn ajaksi.

Vuokralaisen on noudatettava alueiden käyttö ja -valvontayksikön ohjeita.  Vuokralainen on velvollinen toimittamaan hakemuksen sekä siinä edellytettyjen selvitysten lisäksi pyydettäessä kaikki tarvittavat lisäselvitykset maksuvapautushakemuksen käsittelyä varten.  Kaupungilla on oikeus hylätä hakemus, mikäli vuokralainen ei kohtuullisessa ajassa toimita pyydettyjä selvityksiä

Kaupunki pidättää oikeuden periä maksusta vapautetut maanvuokrat viivästyskorkoineen, mikäli vuokralaisen antamat tiedot osoittautuvat vastaisuudessa virheellisiksi.

Kuva: Susanna Karhapää, Helsingin kaupungin aineistopankki29.04.2020 16:10