Suoraan sisältöön

Suunnittelu ja lupakäsittely


1. Luonnossuunnittelu on suunnittelun tärkein vaihe
2. Hankkeen kustannukset
3. Ennakkoneuvottelussa varmistetaan, että suunnittelu etenee oikeaan suuntaan
4. Suunnittelu ja hakemuksen valmistelu
5. Naapureiden kuuleminen
6
. Rakennusrasitteet
7
. Lupahakemuksen jättäminen
8
. Lupahakemuksen käsittely
9. Lupapäätös
10. Miten rakennustyön aloittamista voi nopeuttaa?
 

Voit käydä jo ennen suunnittelijan valintaa lupakäsittelijän luona rakennusvalvonnassa varmistamassa suunnittelua ohjaavia linjauksia. Aika tapaamiseen varataan alueen lupasihteeriltä.

Aiheesta lisää: 
Lupasihteerien yhteystiedot.

Luonnossuunnittelu on suunnittelun tärkein vaihe 

Luonnosvaiheessa tutkitaan mm. tontin käyttöä, vertaillaan vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja ja arvioidaan kokonaisuuden vaikutusta naapurustoon. Vertailu on tärkeää, koska se auttaa tekemään optimaalisia valintoja. Usein kaikkien toiveiden toteutus ei onnistu samalla tontilla.

Luonnosvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi rakennuksen rakentamis- ja elinkaarikustannuksiin.  

Aiheesta lisää: 
Rakennuksen energiatehokkuus


Hankkeen kustannukset

Kustannusarvion laatimisessa voit hyödyntää verkkosivustoilla olevia kustannuslaskureita, esimerkiksi Talopeliä.

Aiheesta lisää:
Talopeli
Suositeltavat linkit


Ennakkoneuvottelussa varmistetaan, että suunnittelu lähtee oikeaan suuntaan

Luonnossuunnittelun jälkeen käydään ennakkoneuvottelut rakennusvalvonnassa. Tapaat tuolloin palkkaamiesi pää- ja rakennussuunnittelijoidesi ja tarvittaessa muiden erityissuunnittelijoiden kanssa alueen lupakäsittelijän. Suunnitelmia esittelee rakennussuunnittelija. 

Pääsuunnittelija varaa neuvotteluajan alueen lupasihteeriltä ja varmistaa että tapaamisessa on käytettävissä keskeiset suunnittelun pohjamateriaalit, tekemänsä ympäristöselvityksen sekä luonnosmaiset pääpiirustukset. 

Tapaamisessa varmistetaan, että suunnittelu etenee siten, että luvan myöntäminen on mahdollista. Suunnittelua ei kannata jatkaa ennen ennakkoneuvotteluja.

Ennakkoneuvotteluissa tarkastetaan:

  • sopiiko aiottu hanke ympäristöönsä
  • ovatko suunnittelijat kelpoisia
  • onko hanke asemakaavan mukainen
  • tuleeko kohteeseen kellari tai ullakko
  • mahdolliset asemakaavasta poikkeamiset perusteluineen
  • keitä naapureita tulee kuulla
  • onko mahdollisesti tarvittava rasitesopimus tekeillä
  • mitkä ovat tulevan rakennuksen ja pihan korkeuksien suhteet naapuritontteihin ja katuun
  • voidaanko suunnittelussa huomioida esteettömyyttä ja elinkaariajattelua
  • onko luvan käsittelyn kannalta kaikki tarpeelliset asiakirjat hankittu tai tiedossa

Tarvittaessa pidetään useita ennakkoneuvotteluja. Ennen hakemuksen sisäänjättöä rakennusvalvonnan lupakäsittelijä käy läpi hakemusta varten kootun aineiston. 

Lisää aiheesta: 
Saako pientalon ullakon ja kellarin rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi?
 

Suunnittelu ja hakemuksen valmistelu

Rakennuslupaa haetaan pääpiirustusten perusteella. Ne laatii rakennussuunnittelija. Hakemuksen liitetään useita piirustuksia, selvityksiä ja asiakirjoja. Kaupungin vuokratontilla oleviin kohteiden pääpiirustuksiin haetaan myös leimat kiinteistövirastosta.

Rakennuksen suunnittelun lisäksi suunnitellaan myös piha ja sen eri toiminnot. Tavoitteena on kaikin puolin viihtyisä, hyvin asuttava ja rakennuttajan tarpeisiin vastaava kokonaisuus. Rakennusten ja autopaikkojen sijoittelu ratkaisee suurelta osin pihan käyttökelpoisuuden. Luontevimmat pihapiirit syntyvät rakennusten rajaamiin ulkotiloihin, jotka ovat suojaisia oleskelupaikkoja.

Voit hakea tontilta purettavan asuinrakennuksen purkamislupaa joko pientalon lupahakemuksessa tai erillisellä hakemuksella. Pienemmän rakennuksen tai rakennelman purkamiseen voi riittää pelkkä purkuilmoitus. 

Voit sisällyttää myös mm. lämpöpumpun putkistojen porakaivon (lämpökaivo, energiakaivo) lupahakemuksen pientalon lupahakemukseen tai voit hakea sille erillistä toimenpidelupaa.

Erillinen ohje (A1-501) pksrava.fi-sivuilla kertoo, kuinka pientalon korkeusasema tulee määrittää ympäristöön sopivaksi suunnitteluvaiheessa. Samassa ohjeessa kuvataan myös korkeusaseman oikeellisuuden varmistaminen jo ennen lupapäätöksen tekemistä.
  

Lisää aiheesta:
Muistilista - pientalon lupavaiheen selvityksiä ja asiakirjoja
Pihan suunnittelu ja rakennelmat
Pksrava.fi-sivut


Naapureiden kuuleminen

Naapureita tulee kuulla, kun haetaan lupaa uudelle rakennukselle tai laajennokselle sekä myös purettaessa vanhaa. Voit hoitaa kuulemisen itse tai tilata sen maksua vastaan rakennusvalvonnasta.  

Voit tarvita naapureilta myös suostumukset, esim. jos rakennuksen sijainti poikkeaa asemakaavassa osoitetusta rakennuspaikasta. Lisää aiheesta: Naapureiden kuuleminen

 

Lupahakemuksen jättäminen

Jätä lupahakemus sähköisesti Lupapiste-palveluun. Voit jättää hakemuksen, kun ennakkoneuvotteluissa sovitut ja muut tarvittavat suunnitelmat liiteasiakirjoineen ovat valmiit ja lupakäsittelijä on käynyt ne läpi.

Vuokratontilla olevan kohteen sopimuksenmukaisuus tarkistetaan piirustuksista Lupapisteen kautta.

Muista myös hankkia tarvitsemasi liittymät mm. vesi- ja viemäriverkostoon, kaukolämpöön, sähköverkostoon jne. 
 

Lisää aiheesta:
Liittyminen verkostoihin ja verkkoihin

 

Lupahakemuksen käsittely

Rakennusvalvonnassa varmistetaan vielä, että hakemukseen on liitetty tarvittavat liiteasiakirjat. Kun asiakirjat on toimitettu, siirtyy hanke odottamaan käsittelyvuoroaan. Lupakäsittelijä ottaa yhteyttä asiamieheen, jos päätöksenteko edellyttää lisäselvityksiä. Voit seurata hankkeen tilannetta sähköisessä Lupapiste-palvelussa.

Lupamateriaali kannattaa valmistella alun perin riittävän huolellisesti. 

Kun kaikki pientalon lupahakemuksen asiakirjat on toimitettu ja täydennetty, hakemuksen käsittely kestää keskimäärin kuukauden. Puutteellisin asiakirjoin toimitettujen hakemusten kokonaiskäsittelyaika täydentämisineen on ollut keskimäärin hieman yli kolme kuukautta.

 

Lupapäätös

Tutustu lupapäätökseen huolellisesti. Talo pitää rakentaa päätöksen yhteydessä vahvistettujen pääpiirustuksien mukaiseksi. Päätökseen kirjataan myös lupamääräyksiä, joita pitää noudattaa rakentamisessa.

Päätökset lähetetään hakijalle lähtökohtaisesti sähköisessä muodossa ja ne julkaistaan viranhaltijapäätöksissä kaupunkiympäristön verkkosivuilla. Lupapäätökset ovat myös nähtävissä Lupapiste-palvelussa. Lupa tulee lainvoimaiseksi yleensä 14 vuorokauden kuluttua sen julkipanosta, jos siitä ei ole tehty oikaisuvaatimusta.

Rakennusluvan mukaisen rakennustyön voi aloittaa seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Lisää aiheesta: 
Lupa ja sen voimassaolo

 

Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen tai rasitteiden perustamista. Rasite on kahden tai useamman kiinteistön välinen, maapohjan tai rakennuksen käyttöön liittyvä pysyvä oikeus, joka merkitään kiinteistörekisteriin. 

Lisää aiheesta:
Rakennusrasitteet

 

Miten rakennustyön aloittamista voi nopeuttaa?

Rakentamista valmistelevien toimenpiteiden ja varsinaisen rakennustyön aloittamista voi toisinaan nopeuttaa.  

Asiasta kannattaa keskustella ennakkoneuvotteluissa.

 13.09.2021 17:32