Suoraan sisältöön

Laatu varmistetaan työmaalla

1. Vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat
2
. Suunnittelijat ja erityissuunnitelmat
3.
Rakennusaikana voi ilmetä suunnitelmien muutostarpeita
4
. Maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus
5. Aloituskokous ja aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta
6. Rakennustyönaikaiset katselmukset
7. Rakennuksen ottaminen käyttöön ja loppukatselmus
8. Hyödyllistä tietoa
 

Rakennusluvan päätösotteessa on määräyksiä, jotka ohjaavat työmaan järjestelyjä. 

Lue lisää rakennustyömaan aloittamisesta.


Vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat

Vastaavat työnjohtajat nimetään ennen rakentamisen aloittamista. Rakennuttaja valtuuttaa työnjohtajan hakemaan tai ilmoittamaan työnjohtajan vastuista rakennusvalvontaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. 

Sinun kannattaa palkata työmaalle mahdollisimman asiantunteva ja osaava vastaava työnjohtaja, joka on myös hankkeen muista osapuolista riippumaton. Näin varmennat rakentamisen laatua. Jos vastaava työnjohtaja on rakennusurakoitsijan palveluksessa, harkitse tällöin myös erillisen valvojan palkkaamista.

  • Vastaava työnjohtaja on monipuolisesti vastuussa rakennustyöstä.
  • Kelpoisella työnjohtajalla on riittävät opinnot ja kokemus vastaavista tehtävistä.
  • Lue lisää työnjohtajien vastuusta ja kelpoisuudesta.

Suunnittelijat ja erityissuunnitelmat

Tarvittavat erityissuunnitelmat ja selvitykset tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen näitä koskevan työvaiheen aloittamista Lupapisteen kautta. Varaa aika tapaamiseen puhelinpalvelusta. Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan mm. 

  • rakennesuunnitelmia ja -laskelmia 
  • ilmanvaihto- ja kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia
  • pohjatutkimusta ja perustamistapalausuntoa 
  • paalutus- ja mittauspöytäkirjoja
  • mahdollisia rakennusvaiheessa tarvittavia selvityksiä. 


Rakennusaikana voi ilmetä hyväksyttyjen suunnitelmien muutostarpeita

Pääsuunnittelija kannattaa sitouttaa myös rakennusvaiheeseen. Rakennusaikana voidaan huomata suunnitelmien ja piirustusten päivitystarpeita. Vahvistetuista piirustuksista ja toimitetuista erityissuunnitelmista poikkeamiseen tarvitaan ennen töiden suorittamista rakennusvalvonnan hyväksyntä tai lupa.

Vähäiset muutokset hoidetaan kevyemmällä RAM-menettelyllä, osa muutoksista vaatii muutosluvan. Jos muutos koskee naapurin etua, hänelle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 


Maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuspaikan maastoon merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta, kun rakennuslupa on myönnetty.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Lue lisää maastoonmerkinnästä ja sijaintikatselmuksesta.

Katumaan vuokraus ja aitaaminen

Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö vuokraa maata ja myöntää lupia ensisijaisesti yleisen alueen – kadun, torin ja puiston – väliaikaiseen käyttöön työmaan tarpeeseen. Myös maanalaiset rakenteet, jotka ulottuvat katujen, torien tai puistojen alle, vaativat yksikön luvan. Lue lisää kaupungin omistaman alueen käyttämisestä työmaan tarpeeseen.


Aloituskokous ja aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta

Pientalon rakennuttajan tulee sopia rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ennen rakennustyön aloittamista. 

Rakennustyön aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta voi hakea mm. lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella jälkikäteen.

Ohje: Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta


Rakennustyönaikaiset katselmukset

Voit tarkastaa hankkeellesi ennakkoon määrätyt katselmukset rakennusluvasta. Katselmukset tilataan rakennusvalvonnan tarkastajilta aluejaon mukaan

Lue lisää katselmuksista ja sijainnin merkinnästä.

A1 (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa, luku 9)

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja on työmaalla säilytettävä asiakirja, johon rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden tulee varmentaa tekemänsä tarkastukset.  Siihen pitää myös merkitä perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. Rakennusluvan saaneet pientalorakentajat saavat rakennusvalvonnalta Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjan. 

On suositeltavaa, että rakennustyömaan tarkastusasiakirjaa täyttävät rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat eivät ole sopimussuhteessa rakennustyötä suorittavaan tahoon, urakoitsijaan tai aliurakoitsijaan.


Rakennuksen käyttöönottaminen ja loppukatselmus

Ennen loppukatselmusta rakennuttajan tulee ilmoittaa rakennusvalvonnalle töiden valmistumisesta. Lue lisää käyttöönottokatselmuksesta ja lopullisesta loppukatselmuksesta

A1 (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa, luku 10)

Loppukatselmuksessa viranomaistarkastajalle toimitetaan muun muassa: 

- kohteen lopullinen energiatodistus
- sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja, joka saadaan valtuutetulta sähkötöiden tekijältä
- verohallinnon todistus tietojen toimittamisesta.
- tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake

Vastaava työnjohtajasi selvittää, mitä muita asiakirjoja tarvitaan.

Hyödyllistä tietoa

Rakennustuotteen kelpoisuus ja muita keskeisia laadun varmistamisen työkaluja.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
A4, (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa)

Rakennusaikainen jätehuolto
HSY
Kaivantovedet ja ylijäämämaa, ympäristöpalvelut

Ilmoita verottajalle luvan alaiset työt 

Loppukatselmuksessa esitetään Verohallinnon todistus tietojen toimittamisesta. Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista maksamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönotto- tai loppukatselmusta.               

                          


 06.12.2019 04:51