Suoraan sisältöön

Kaikki lähtee tontista

1. Onko tontti sopiva unelmieni talolle?
2. Kuinka hankin tontin?
3. Uusi tontti pitää muodostaa ja rekisteröidä 
4. Kuinka paljon voin rakentaa?
5. Ammattilaiset avuksi – suunnittelijan aluetuntemus tärkeää
6. Mistä löydän suunnittelijan?
7. Hyvät lähtötiedot ohjaavat hankkeen oikeaan suuntaan


Onko tontti sopiva unelmieni talolle?

Rakennuttajan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit ovat suunnittelun tärkeitä lähtökohtia. Pientalon suunnittelua ohjaavat myös asemakaava, mahdollinen alueellinen rakentamistapaohje, lähialueen rakentamiselle tyypilliset ratkaisut sekä laissa, asetuksissa ja rakentamismääräyskokoelmassa asetetut vaatimukset. 

Uusi pientalo sopeutetaan lähialueen vallitsevaan tyyliin. Helsingissä pientalotontit ovat yleensä pieniä, keskimäärin noin 400–500 m2. Rakentaminen on hyvin usein vanhan ympäristön täydennysrakentamista. Hyvän suunnitelman laatiminen edellyttääkin huolellista perehtymistä rakennuspaikkaan ja sen lähiympäristöön. 

Suunnittelun lähtöaineistoon kuuluvaan ympäristöselvitykseen kirjataan ja kuvataan mm. lähialueen:

 • rakennusten tyypit
 • kattomuodot ja kattojen jyrkkyydet
 • rakennusten sijainnit ja niiden kattoharjojen suuntaus suhteessa katulinjaan
 • rakennusten kerrosluvut sekä niiden julkisivumateriaalit ja värit

Talousrakennukset ja rakennelmat (autosuojat tai varastot) ovat pääsääntöisesti pienempiä ja väritykseltään vaatimattomampia kuin oma tai naapurin päärakennus. 
 

Rakentamisen tulee noudattaa asemakaavaa, jossa määrätään yleensä mm.:

 • mitä ja mihin tontilla saa rakentaa
 • kuinka paljon saa rakentaa
 • rakennuksen kerrosluku
 • rakennuksen suurin sallittu korkeus
 • tontin istuttamisesta tai säilytettävästä kasvillisuudesta

Helsingin ajantasaiset asemakaavat on koottu asemakaavahakemistoon sivulle kartta.hel.fi. Asemakaavaan liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä ensimmäisessä tapaamisessa rakennusvalvonnassa. 

Ajantasa-asemakaava

Näin löydät kaavatiedot (video)

Tontin ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus rakennuksen suunnitteluun. Vaikutusta on muun muassa  

 • ilmansuunnilla
 • maastonmuodoilla
 • ympäristöön avautuvilla näkymillä
 • pohjaveden korkeudella ja pohjaolosuhteilla (maaperä)
 • tontin puustolla
 • katuliittymän sijainnilla.


Säädökset ja määräykset asettavat useita vaatimuksia rakennuksille. Niiden aiheina ovat mm.

 • rakenteiden lujuus ja vakaus
 • turvallisuus ja terveellisyys mm. sisäilman laatu ja paloturvallisuus
 • rakennusosien laatu ja vaatimustenmukaisuus
 • esteettömyys
 • melu
 • energiatehokkuus ja lämmöneristys
 • hulevesien käsittely

Rakentamista ohjaavia määräyksiä on mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Niiden merkitystä avataan rakennusvalvonnan ohjeissa.

Lisää aiheesta:

Rakennusvalvonnan ohjeet pientalon rakentajalle

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus (pdf, 3,31 MB)

PTT:n ja RTY:n Esteettömyyskortti (pdf, 230 KB)


Kuinka hankin tontin?

Selvitä tonttia koskevat asemakaavan määräykset ennen tontin ja etenkin ennen valmistalon hankintaa. Jos mahdollista, palkkaa suunnittelija jo tontin hankintavaiheessa.

Helsingin kaupunki luovuttaa pientalotontteja yleensä vuokraamalla. Pientalotonttien hakuajoista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla ja sanomalehdissä.

Kaupungin tonttitarjonta

Uusi tontti pitää muodostaa ja rekisteröidä

Kaupunkimittauspalvelut kertoo tarvittaessa, kuinka rakennuspaikalle laaditaan tonttijako ja muodostetaan tontti. Tonttijako kertoo, millaisia tontteja korttelissa on. Tontin omistaja tai haltija voi hakea tontilleen asemakaavan muutosta asemakaavayksiköstä.

Tontista erotettava rakennuspaikka muodostetaan omaksi tontikseen yleensä lohkomalla – se myös rekisteröidään.

Rakennuslupaa voidaan myöntää, kun tontin rekisteröinti on vireillä ja käsittelyssä.

Lisää aiheesta:
Kaavamuutoksen hakeminen
Tonttijako
Tontin lohkominen ja rekisteröinti

Kuinka paljon voin rakentaa?

Asemakaavassa määritellään tontin rakennusoikeus kerrosalana (esim. 140 k-m2) tai tehokkuuslukuna (esim. e=0,25) tontin pinta-alasta.  

Asemakaava voi sallia autosuojan, viherhuoneen, kuistin ja erillisen talousrakennuksen rakentamisen osoittamalla niille erillisen rakennusoikeuden. Asemakaavassa saattaa olla muitakin määräyksiä tai rajoituksia tontin rakentamisesta.

Useimmiten asemakaavassa on määrätty tontin sisäinen rakennusala eli se alue, jonka sisäpuolelle rakennus on sijoitettava. Asemakaavassa on joskus maininta kellarin tai ullakon rakentamisesta tai siitä, että kellaria ei saa rakentaa.

Palkkaamasi suunnittelija selvittää tontin rakennusoikeuden asemakaavasta. Jos tontilla on jo rakennus, hän tutkii tontin käytetyn kerrosalan rakennusvalvonnan arkistosta saatavista aiemmista lupapäätöksistä.

 

Ammattilaiset avuksi – suunnittelijan aluetuntemus tärkeää

Kun haluat onnistua, palkkaat avuksesi rakennus- ja pääsuunnittelijat, jotka tuntevat rakennuspaikkasi ja käyvät tutustumassa tonttiin ja ympäristöön. Tarvitset myös valmistalohankkeessa rakennus- ja pääsuunnittelijat, joilla tulee olla aluetuntemusta. Pientalohankkeessa rakennus- ja pääsuunnittelijan tehtävät hoitaa usein sama henkilö.

Pientalohankkeessa tarvitaan myös erityissuunnittelijoita, kuten rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijoita sekä pohjarakennesuunnittelija. Koska rakennuskustannukset, rakennuksen toimivuus sekä huolto- ja käyttökustannukset määräytyvät jo suunnitteluvaiheen alussa, kannattaa kaikki lain vaatimat erityissuunnittelijat ja vastaava työnjohtaja palkata jo varhaisessa vaiheessa. 

Laissa on kelpoisuusvaatimuksia suunnittelijoille, kuka tahansa ei kelpaa. Koulutuksen ja kokemuksen tulee vastata hankkeen vaativuutta. Suunnittelijoiden kelpoisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa ennakkoneuvotteluvaiheessa. 

Lisää aiheesta: 
Rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokat  
Suunnittelijan kelpoisuus
Seminaariesitys: Pientalon suunnittelijan kelpoisuus

Mistä löydän suunnittelijan?

Pätevän suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan etsimiseen saat apua rakennusvalvonnan Usein kysytyt kysymykset -sivuilta. 

Olemassa olevan rakennuksen suunnittelijan saat selville rakennuksen sijaintipaikkakunnan rakennusvalvonnan arkistosta.

Usein kysyttyä:
Mistä löydän pätevän suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan?


Hyvät lähtötiedot ohjaavat hankkeen oikeaan suuntaan

Suunnittelijalla tulee olla käytössään riittävät asiakirjat ja lähtötiedot, jotta hän voi suunnitella kaikki taustatiedot huomioon ottaen. Puutteelliset selvitykset tulevat usein kalliiksi rakentamisvaiheessa.

Suunnitteluvaiheen tärkeistä selvityksistä ja dokumenteista on tehty muistilista, joka sisältää tärkeimmät suunnittelu- ja lupavaiheen dokumentit. Lisäksi siellä on mm. linkit pientalon vesi- ja viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymien tilausohjeisiin.

Lista pientalon suunnitteluvaiheen tärkeistä selvityksistä ja dokumenteista


Helsinki-pientalo

Helsingin pieniä tontteja varten on kehitetty sekä moderniin että perinteisempään asuinympäristöön soveltuva Helsinki-pientalo. Helsinki-pientalojen lupakäsittely on yleensä melko ripeää. 

Lisää aiheesta:
Helsinki-pientalo24.11.2021 14:31