Suoraan sisältöön

Työmaan ilmoitukset

På svenska / In English

Työmaalla on velvollisuus ilmoittaa tai hakea lupaa tai suostumusta useille toimenpiteille. Seuraavista ilmoituksista ja luvista on koottu tieto ohessa olevaan Työmaiden edellyttämät luvat, ilmoitukset ja sopimukset -taulukkoon:

 1. rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttäminen sekä rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide sekä maalämmön (lämpökaivo tai lämmönkeruuputkisto) rakentaminen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen,
 2. maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide,
 3. rakennushankkeeseen liittyvä suunnitelma tai selvitys,
 4. katu- tai muulla yleisellä alueella kaivaminen,
 5. rakenteiden (esim. viemäriputken) sijoittaminen ja/tai työmaavesien johtaminen yleiselle alueelle (pidempiaikainen työmaa),
 6. yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön, esim. kadun tai puiston aitaaminen työmaa-alueeksi,
 7. työmaavesien johtaminen alueidenkäytön yksikön, Helsingin sataman tai yksityisen tahon omistamalle alueelle tai tontille,
 8. työmaavesien johtaminen kaupungin omistamalle tontille,
 9. vesien johtaminen hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin,
 10. talousjätevesistä poikkeavien, esim. haitta-aineita sisältävien jätevesien, kuten pilaantuneiden maiden kunnostustyössä muodostuvien vesien johtaminen jäte- tai sekavesiviemäriin,
 11. melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta,
 12. pilaantuneen maan puhdistus,
 13. rakennusten ulkopintojen kunnostustyö
 14. toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (esim. pitkäaikainen työmaa, josta ympäristölle haitallisia työmaavesiä johdetaan hulevesiviemäriin tai suoraan vesistöön) ja
 15. rakennus- tai purkutyö, josta voi aiheutua poikkeuksellisia päästöjä tai toimia jätehuollossa.

Luvanvaraisille rakennushankkeille tulee hakea rakennuslupa. Lisäksi rakentajan on ennen töiden aloittamista tehtävä mm. aloittamisilmoitus ja pystytettävä työmaataulu. 
 

Aloittamisilmoitus 

Aloittamisilmoitus tehdään rakennusvalvontaan. 
 

Työmaataulu 

Olennaisesti ympäristöön vaikuttavasta rakennustyömaasta pitää tiedottaa suomeksi ja ruotsiksi hyvissä ajoin ennen työn aloittamista työmaataululla tai muulla tiedotuksella. Työmaasta kerrotaan työn kohde ja osoite, rakennushankkeeseen ryhtyvä yhteystietoineen sekä kohteen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta.06.12.2019 04:48