Suoraan sisältöön

Liittyminen verkostoihin ja verkkoihin

På svenska

Jätevedet

Suurin osa Helsingissä sijaitsevista kiinteistöistä kuuluu vesihuoltolaitoksen eli Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tai Sipoon vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Vesihuoltolaki velvoittaa kiinteistön liittymään vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, kun kiinteistö sijaitsee laitoksen toiminta-alueella. Liittymisestä sovitaan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Jätevesiviemäriverkostoon liittämisestä vapauttaminen

Vesihuoltolaki antaa kiinteistön omistajalle/haltijalle mahdollisuuden hakea vapautusta jätevesiviemäriin liittämisestä. Vapautusta haetaan kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai ympäristökeskuksen laatimalla lomakkeella.

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuollon vaatimuksista. Helsingissä asetus koskee Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja Sipoon Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevia kiinteistöjä sekä niitä kiinteistöjä vesihuoltolaitosten toiminta-alueella, jotka on vapautettu viemäriin liittämisestä. Asetus ei pääsääntöisesti koske kantoveden varassa olevia kiinteistöjä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän on mm. täytettävä asetuksessa annetut puhdistustehovaatimukset ja kiinteistöllä on oltava selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästään.

Kun kiinteistö saneeraa vanhaa jätevesien käsittelyjärjestelmää tai rakentaa uuden järjestelmän, siihen tarvitaan rakennusvalvonnalta haettava toimenpidelupa, jonka liitteeksi tulee suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä.

Asetuksen lisäksi vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä on otettava huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. 

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevia lisämääräyksiä muun muassa silloin, kun rakennetaan tärkeälle pohjavesialueelle.

Vesijohdot ja viemäröinti

Tonttivesijohdon asentaminen ja tonttiviemärin liittäminen yleisiin johtoihin tilataan kaivuluvassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Sähköverkkoon liittyminen

Helsingin sähköverkkoon voivat liittyä Helsingin alueella sijaitsevat kiinteistöt, lukuun ottamatta 1.1.2009 liitettyjä Sipoon liitosalueita. Liittymissopimus tehdään Helen Sähköverkko Oy:n kanssa. Liittymä voi olla pysyvä, tilapäinen, tapahtumasähköliittymä tai pientuotannon liittymä. Jos haluat liittää yrityksen sähköverkkoon, katso yritysten sähköliittymän tilausohjeet.

Kaukolämpöön liittyminen

Kaukolämpöön voidaan liittää niin omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalot kuin yritystenkin kiinteistöt. Liittymissopimukseen kuuluu kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon sekä lämmön toimitus. Sopimus voidaan tehdä, kun kiinteistön tiedot on tarkistettu ja tarvittavat dokumentit toimitettu. Ohjeet uudisrakennuksen liittämiseksi ja lämmitystapaa vaihtavan kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön löytyvät Helenin sivuilta kotitalouksille ja yrityksille.

Kaukojäähdytykseen liittyminen

Kaukojäähdytykseen voidaan liittää niin kotitaloudet kuin yrityksetkin. Liittämistä varten selvitetään kiinteistön jäähdytystarpeet, jonka jälkeen tehdään kiinteistökohtainen liittymäsopimus.

 11.01.2021 11:30