Suoraan sisältöön

Vesirakentaminen

På svenska

Ruoppaus 

Yli 500 m³:n ruoppaus edellyttää aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa. Alle 500 m³:n koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Rantatontin laajentaminen vesialuetta täyttämällä on luvanvaraista 

Vesialueen täyttämiselle tarvitaan pääsääntöisesti lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Rannan täyttöjä ja pengerryksiä ei voi tehdä yhteiselle tai toisen omistamalle vesialueelle ilman omistajan suostumusta. Lisäksi vesialueen täyttäminen voi vaatia toimenpideluvan rakennusvalvonnasta ja joissakin tapauksissa voi joutua hakemaan kaavamuutosta. 

Erityisesti on huomattava, että vesijättöä ja vesialuetta täyttämällä ei voida suurentaa tonttiin kuuluvaa maa-aluetta. Täyttäminen ei aiheuta muutosta omistussuhteisiin, sillä täyttöalue jää aina vesijätön tai vesialueen omistajan omistukseen. 

Vesikasvien poisto 

Pienimuotoisen ruovikon poiston voi tehdä vesialueen omistajan suostumuksella. Laajamittaisesta vesikasvillisuuden poistosta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ks. ruoppaus). Kasvimateriaalia ei saa jättää vesistöön eikä sitä saa kuljettaa meriläjityspaikoille. Poistetun kasvillisuuden voi viedä esim. kaatopaikalle tai kompostoida. Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on erillinen ohje vesikasvillisuuden poistosta. 

Laiturin rakentaminen 

Rannanomistaja tai haltija voi yksityistä tarvettaan varten rakentaa laiturin tai veneen kiinnityspoijun toisenkin vesialueelle, jos siitä ei aiheudu vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa eikä vesialueelle aiheudu haitallisia tai merkittäviä muutoksia. Tällaiselle laiturille ei tarvita erillistä lupaa. Laituria ei kuitenkaan voi rakentaa satama-alueelle tai muulle erityiskäytössä olevalle alueelle. 

Laituria ei myöskään saa sijoittaa kiinteistörajojen välittömään läheisyyteen tai toisen kiinteistön edustalle.  Lisäksi on huomattava, ettei rantaan päättyvän tierasitteen haltija hallitse aluetta siten, että hän voisi tällä perusteella rakentaa laiturin rasitetien päähän.

Jos laiturin rakentamisesta voi syntyä vesilaissa mainittuja haitallisia seuraamuksia tai vesistön merkittävää muuttumista tai naapurien kanssa ei ole voitu sopia laiturin tekemisestä, siihen on haettava lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuva haitta on korvattava vesialueen omistajalle.

Suurehkoihin laitureihin tarvitaan lisäksi toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.15.12.2020 17:43