Suoraan sisältöön

Maalämpökaivot

På svenska

Lämpökaivon (energiakaivo) poraaminen olemassa olevan rakennuksen yhteyteen edellyttää toimenpideluvan rakennusvalvonnasta. Uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Luvat haetaan Lupapiste.fi sähköisestä palvelusta. 

Lämmönkeruuputkiston poraamisen edellytykset tulee etukäteen selvittää maalämpökaivon rakennettavuusselvityksen avulla. Helsingin kaupungin rakennusjärjestys kieltää maalämpökaivojen poraamisen tärkeillä pohjavesialueilla. Myös kohteen alla olevat tunnelit ja tunnelivaraukset voivat estää maalämpökaivon poraamisen. Ennen toimenpide- tai rakennusluvan hakemista (mieluiten jo esisuunnitteluvaiheessa) tulee tehdä maalämpökaivon rakennettavuusselvitys, jossa  tarkastetaan mahdolliset rajoitukset tai esteet poraamiselle.

Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys tehdään tilaamalla johtoselvitys kaupungin johtotietopalvelusta. Johtoselvitys tilataan sähköpostilla tai  henkilökohtaisella käynnillä johtotietopalvelussa . Selvitys on maksuton ja se voidaan tehdään samantien paikan päällä.   
   

Maalämpökaivojen ympäristö- ja terveysvaikutukset 

Lämpökaivon poraus saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. Siksi hankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää etukäteen hankkeen riskit ja lähiympäristön pohjaveden käyttö, kuten mahdollisten talousvesikaivojen sijainti, ja ottaa nämä huomioon lämpökaivon suunnittelussa. 

Kahden porareiän keskinäisen vähimmäisetäisyyden on syytä olla vähintään 15 metriä. Näin vierekkäiset reiät eivät vaikuta vähentävästi yhdestä reiästä saatavaan energiamäärään. Tästä syystä reikä tulisi porata vähintään 7,5 m:n etäisyydelle tontin rajasta. Tätä lähemmäksi tontin rajaa voi porata vain, jos naapuritontin omistaja antaa siihen suostumuksensa

Jos porauskohdan tai viereisen alueen maaperä tiedetään tai epäillään pilaantuneeksi, tulee hyvissä ajoin ennen poraamiseen ryhtymistä selvittää maaperän mahdollinen puhdistamistarve tai muut mahdolliset erityistoimenpiteet ympäristökeskukselta. 

Ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisy maalämpökaivojen rakentamisessa 

Lämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines ja liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön (puro, lampi, meri) eikä yleisiin viemäreihin. Jos lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista.

Kaivon lämmönsiirtoaineena tulee käyttää ympäristölle mahdollisimman haitatonta ainetta kuten etanolia. Lämmönkeruuputkien vuotaminen voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Pilaantumisriskin estämiseksi lämmönsiirtoaineena ei tulisi käyttää pohjavedelle haitallisia yhdisteitä, esim. etyleeni- tai propyleeniglykolia eikä metanolia. Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain 8 §:ssä. Pintavesien suora pääsy pohjaveteen tulee estää asianmukaisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla.


Kaikki lämpö- ja energiakaivoluvat tulee Helsingissä hakea sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Johtotietopalvelun yhteystiedot06.12.2019 04:39