Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Pienvedet ja niiden hoito

Pienvesillä tarkoitetaan puroja, lampia ja lähteitä. Kaupunkien pienvedet ovat tärkeitä siniviherkeitaita, elinympäristöjä ja kulkureittejä erilaisille eliöille sekä virkistyksellisesti arvokkaita kohteita kaupunkilaisille. 

Pienvesien ekologinen, virkistyksellinen ja maisemallinen arvo on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja pienvedet ovat saamassa ansaitsemaansa paikkaa kaupunkisuunnittelussa ja -ekologiassa.

Purot

Helsingissä on yli 30 puroa. Purojen veden laadun seuranta aloitettiin vuonna 1982, ja tällä hetkellä seurannassa on 34 puroa. Kaupunkipurojen lisäksi Östersundomin alueella virtaa muutama metsä- ja maatalousalueen läpi kulkeva puro.

Helsingin puroille on ominaista valuma-alueen suuri läpäisemättömän pinnan määrä, hulevesien ja purojen putkittaminen, veden suuret virtaamavaihtelut, kiintoaineen ajoittainen suuri määrä purovedessä, uomaeroosio, hygieeniset ongelmat, uomien siirto ja muokkaus sekä rantojen luontaisen kasvillisuuden väheneminen.

Purojen ekologisen tilan kohentamiseksi kaupunki on kunnostanut useita helsinkiläisiä puroja yhteistyössä muun muassa vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Puroihin on rakennettu taimenelle kutusoraikkoja, poistettu nousuesteitä, tuotu uomaan kiviä, lisätty uoman mutkittelua, rakennettu tulvatasanteita, korvattu putkia silloilla ja tuettu penkoja.

Lammet

Helsingin lammet ovat lähes poikkeuksetta pieniä, hyvin reheviä ja laskuojattomia. Lampien vedenvaihto on vähäistä ja valuma-alueen hulevedet on ohjattu yleensä virtaamaan muualle kuin lampiin. 

Useimmat lammet ovat ihmisen rakentamia. Helsingin edustan saarilta ja Östersundomin alueelta löytyy edelleen muutama varsin luonnontilainen lampi. Östersundomissa sijaitseva Storträsk voidaan koon puolesta luokitella jopa järveksi. 

Yhteensä Helsingissä on yli 40 lampea, joista ympäristöpalvelujen seurannassa on 22. Lampien seuranta alkoi vähitellen vuonna 2006.

Helsingin lampien kunnostus on aloitettu Viikin Saunapellonpuiston lammelta.06.12.2019 04:09

Pienvesitapaamiset

Pienvesitapaamiset ovat pääkaupunkiseudun pienvesien (purot, lammet, lähteet, hulevedet) kanssa toimivien tutkijoiden, suunnittelijoiden, kaavoittajien, yhdistysaktiivien ym. yhteisiä tapaamisia.