Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Ympäristön seuranta paljastaa pitkäaikaismuutoksia

Helsingin rannikkoalueiden veden laatu on muuttunut huomattavasti viimeisen 40 vuoden aikana. Muutokset johtuvat lähiympäristön ihmistoiminnan muutoksista ja laajemman mittakaavan ympäristömuutoksista, mukaan lukien ilmastonmuutos.

Pääkaupunkiseudun merialueen pinta- ja pohjanläheisen veden lämpötila on kasvanut parilla asteella 1970-luvulta nykypäivään. Samalla suolaisuus on laskenut, mikä vaikuttaa monien eliöiden levinneisyyteen alueella. Nämä muutokset näkyvät muuallakin pohjoisella Itämerellä, ja suolaisuuden laskun on arvioitu jatkuvan ilmastonmuutoksen edetessä.

Muutokset pääkaupunkiseudun jätevesien käsittelyssä ovat suurin yksittäinen tekijä, joka on vaikuttanut merta rehevöittävän typpiravinteen määrään pääkaupunkiseudun merialueella. Pohjanläheisen veden kokonaisfosforin muutokset ovat taas alueella esiintyvän sisäisen kuormituksen aiheuttamia. Sisäinen kuormitus on yksi rehevöitymisen oire, kuten myös veden samentuminen ja vedessä keijuvien levien määrän kasvu.

Levämäärien kasvaessa pintavesi alueella on samentunut 1970-luvulta aina vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen loppuun saakka. 2010-luvulla merivesi on hieman kirkastunut, ravinnepitoisuuksien laskun myötä. 

Pitkäaikaismuutosten huomioiminen merialueen suojelun ja käytön suunnittelussa on tärkeää. Näin voidaan luotettavasti arvioida lyhemmän aikavälin toimintojen vaikutuksia ja suunnitella ympäristön arvot huomioon ottavaa meriluonnon käyttöä. On myös tärkeää varmistaa, että nykyiset toiminnot eivät huomattavasti heikennä ympäristön tilaa.

Pitkäaikaismuutoksia ilmentävät kuvat voi ladata pdf-muodossa esitelmissä tai tausta-aineistona käytettäviksi sivun alaosassa olevista linkeistä. Lisätietoja voi pyytää Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden VESI-tiimiltä. 

Seuranta-aineistojen pohjalta lasketaan joka vuosi pääkaupunkiseudun rannikkovesien ekologinen laatuluokitus. Karttakuva viimeisimmästä luokitustuloksesta sekä vesimuodostumakohtainen laatuluokitusindeksin (ELS-indeksi) aikasarja-kuva ladattavissa sivun alaosan linkistä. Tämä luokitus eroaa virallisesta valtaknnan tasolla tehtävästä rannikkovesien ekologisesta laatuluokituksesta, koska se toteutetaan objektiivisesti aineistojen pohjalta, käyttämättä asiantuntija-arviota muokkaamaan luokitustulosta. 

Vaihtelua meriveden laatua kuvaavissa muuttujissa on tarkasteltu sovittamalla kesäkuukausien (kesäkuu-syyskuu) havaintoihin tilastollinen malli (GAM), jonka avulla pystytään havainnollistamaan pitkän aikavälin muutoksia. Aineisto päivitetään vuosittain.

pintaveden lämpötila
Lämpötila
pinnan suolapitoisuus
Suolapitoisuus
pintaveden typpipitoisuus
Typpi
pintaveden fosforipitoisuus
Fosfori
pintaveden sameus
Sameus
pintaveden klorofylli-a-pitoisuus
Klorofylli a

Pääkaupunkiseudun merialueen pintaveden (0-10 m) välisaariston havaintoasemien kesäkuukausien (kesäkuu-syyskuu) kuukausikohtaiset lämpötilan, suolaisuuden, kokonaistypen, kokonaisfosforin, sameuden ja a-klorofyllin keskiarvot ja keskiarvoihin sovitettu tilastollinen malli (GAM) ja mallin 95 % luottamusvälit. Kuvat suurenevat klikkaamalla.

pohjaveden lämpötila
Lämpötila
suolapitoisuus
Suolapitoisuus
typpipitoisuus
Typpi
fosforipitoisuus
Fosfori
sameus
Sameus
happipitoisuus
Happi

Pääkaupunkiseudun merialueen pohjanläheisen veden (pohja +1 m) välisaariston havaintoasemien kesäkuukausien (kesäkuu-syyskuu) kuukausikohtaiset lämpötilan, suolaisuuden, kokonaistypen, kokonaisfosforin, sameuden ja hapen keskiarvot ja keskiarvoihin sovitettu tilastollinen malli (GAM) ja mallin 95 % luottamusvälit. Kuvat suurenevat klikkaamalla.26.04.2022 10:49