Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Itämeri

kuva: Rehevöityneisyys

kuva: Rehevöityneisyys

Kuvissa esitetään Helsingin rannikkoalueen pintaveden lämpötila sekä pääkaupunkiseudun merialueen rehevöityneisyys arvioituna levätuotannosta, leväbiomassasta ja ravinnepitoisuuksista riippuvalla indeksillä. Rehevöityneisyysarvio päivitettään neljännesvuosittain, eikä se vastaa valtiohallinnon tuottamaa virallista pintavesien ekologista laatuluokitusta.

Lisätietoa pintaveden lämpötilasta ja veden laadun lyhyemmän aikavälin vaihtelusta löytyy meriveden lämpötila ja levämäärä sivustolta ja tietoa pitkän aikavälin veden laadun muutoksista täältä.

Helsingin kokonaispinta-alasta noin 70 % on merta. Tämä alue koostuu laajoista lahtialueista, harvahkosta saaristovyöhykkeestä sekä uloimpana ulkoluodoista ja avomerialueesta.

Veden laatua ja meren tilaa Helsingissä on säännöllisesti seurattu 1960-luvun lopulta. Helsingin lahtialueet ovat olleet voimakkaan kuormituksen alaisina jo kauan. Ensimmäinen jäteveden puhdistamo rakennettiin 1902, ja vielä 1970 -luvulla alueen puhdistetut jätevedet johdettiin 11 erillisen jätevesipuhdistamon kautta lähilahtiin.

Tämä on aiheuttanut nykyäänkin havaittavissa olevan heikon vedenlaadun lahtialueilla, joskin kuormituksen loputtua veden laadussa on tapahtunut suuria parannuksia.

Vuodesta 1987 eteenpäin Helsingin puhdistetut jätevedet ovat johdettu Katajaluodon kupeeseen noin kahdeksan kilometriä Helsingin niemestä etelään.

Merialueen vedenlaatuun vaikuttavat nykyään hulevesien epäpuhtaudet, hajakuormituksen tuomat ravinteet, kantakaupungin ja vanhan Herttoniemen sekaviemäröityjen alueiden ylivuodot, ulkosaaristoon ohjatut jätevedet, ihmistoiminta, Vantaanjoesta virtaavat sameat vesimassat sekä Suomenlahden ulapan tila.

Merialueen veden laatua seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta Helsingin ja Espoon merialueiden yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/merivesi.03.03.2021 09:39

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Helsingin merialueen tilaa seurataan joka toinen viikko kerättävillä vesinäytteillä ja mittauksilla usealta näyteasemalta.

Pitkäaikaismuutosten seuranta

Helsingin rannikkoalueiden veden laatu on muuttunut huomattavasti viimeisen 40 vuoden aikana.