Suoraan sisältöön

Suojellut luontotyypit

Mitä tarkoitetaan luontotyypillä?

Ympärillämme oleva luonto voidaan jakaa eri luontotyyppeihin siellä elävien eliölajien, varsinkin kasvilajien muodostaman kokonaisuuden (kasvillisuuden) perusteella. Maa- ja kallioperä, pienilmasto, kosteusolosuhteet ja eliöiden keskinäinen vuorovaikutus vaikuttavat siihen, millainen luontotyyppi (elinympäristö) kullekin alueelle muodostuu.

Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulaissa (1996) luetellaan yhdeksän suojeltua luontotyyppiä, joita suojellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.

Suojellut luontotyypit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: metsäisiin luontotyyppeihin, rantojen luontotyyppeihin ja perinneluontotyyppeihin.12.10.2020 14:18