Suoraan sisältöön

Natura-alueet

Natura 2000 -suojeluverkosto

Natura 2000 -suojeluverkoston avulla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella. Natura-alueiden valinnassa on kiinnitetty huomiota sekä luontotyyppeihin että uhanalaisten eliölajien elinalueisiin.

Helsingin Natura 2000 -alueet

Helsingissä on neljä Natura-aluetta:
- Vanhankaupunginlahden lintuvesi
- Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet
- Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet
- Vantaanjoki06.12.2019 04:04