Suoraan sisältöön

Lajien suojelu

Uhanalaiset lajit

Luonnonsuojelulain mukaan asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sellainen luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Uhanalaiset lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa.

Erityisesti suojeltavat lajit

Osa uhanalaisista lajeista on lisäksi erityisesti suojeltavia. Nämä lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa.

Alueellinen ympäristökeskus määrittää päätöksellään erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja tiedottaa päätöksestä alueen omistajalle. Näiden toimenpiteiden jälkeen lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Mikäli esiintymispaikka sijaitsee luonnonsuojelualueella, rajauspäätös ei ole tarpeellinen.

Helsingissä kasvaa seitsemän erityisesti suojeltavaa putkilokasvilajia: ketokatkero, kenttäorakko, ketunsara, lehtonata, metsälitukka, rantaruttojuuri ja sääskenvalkku.

Rauhoitetut lajit

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan rauhoittaa luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja, jotka kuuluvat lain soveltamisalaan. Luonnonsuojeluasetus kieltää rauhoitettujen lajien keräämisen, haltuunoton, häiritsemisen, vangitsemisen, tappamisen ja siirtämisen. Pääosa nisäkkäistä, linnuista, matelijoista ja sammakkoeläimistä on rauhoitettu. Riistalajeista säädetään tarkemmin metsästyslaissa.

Ympäristöministeriö vahvistaa rauhoitetuille eliölajeille ohjeelliset euromääräiset arvot. Ne auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelemisessä ja korvausten määrittämisessä.06.12.2019 04:04