Suoraan sisältöön

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina. Samalla tuetaan kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Puistoja ja kaupunkikulttuuria

Kansallinen kaupunkipuisto on nykyisin yhdeksässä Suomen kaupungissa. Niiden perustamisella vaalitaan alueiden historiallisia ominaispiirteitä, kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneutta ja alueisiin liittyviä arvoja. Kaupunkipuistoista voi myös olla hyötyä matkailun ja tunnettuuden edistämisessä.

Kansallista kaupunkipuistoa suunniteltaessa rakennetaan kaupunkilaisten yhteistä visiota siitä, millaisen tarinan haluamme kertoa Helsingistä nykyisille ja tuleville asukkaille sekä vierailijoille. Kansallinen kaupunkipuisto on kaavoituksen ja muun päätöksenteon lisäksi yksi keino määrittää tahtoa niistä arvokkaista paikoista, joita halutaan säilyttää ja kehittää tuleville sukupolville samalla, kun Helsinkiä rakennetaan ja uudistetaan. Suunnittelussa huomioidaan myös muut maankäytön tarpeet ja niiden yhteensovittaminen.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin voi hakea vain kaupunki itse – käytännössä päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Perustamisesta päättää ympäristöministeriö kansalliselle kaupunkipuistolle asetettujen kriteerien perusteella.

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy:

  • sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita
  • sisältää kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen
  • sisältää puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.
  • olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai heti sen läheisyydestä
  • olla puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön
  • olla viher- ja sinirakenteeltaan niin yhtenäinen, että kaupunkipuistoa pitkin on mahdollisuus siirtyä kaupunginosasta toiseen.

Lisäksi on tärkeää, että

  • alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä
  • alue on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.

Kansallista kaupunkipuistoa hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin on laadittava alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy ympäristöministeriö.12.10.2020 14:13