Suoraan sisältöön

Osallistu ja seuraa hanketta

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö on ollut pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa. Selvitystyöhön on voinut osallistua sen eri vaiheissa. Osallistumista on arvioitu esiselvitysluonnoksessa.

Perustamisselvityksen aikana työhön on voinut osallistua seuraavasti:

 • Kesäkuu 2017: kaikille avoin käynnistystapahtuma
 • Loka-joulukuu 2017: kaikille avoin verkkokarttakysely. Lue  verkkokyselyn yhteenveto
 • Syksy 2017 ja talvi 2018: Sidosryhmien edustajien viisi työpajaa ja kaksi tarinatyöpajaa, joissa työstettiin perustamisselvityksen sisältöä.
 • Kevät 2018: kaupunkipuisto-dia­logi, johon kutsuttiin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet, hankkeen ohjausryhmä, työryhmän jäseniä, asiantuntijoita sekä eri järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Dialogi toteu­tettiin Sitran kehittämän Erätauko – konseptin mu­kaan. Keskustelua käytiin kansallinen kaupunkipuis­to – käsitteen epäselvyydestä, puiston laajuudesta, vuorovaikutuksen tärkeydestä, puiston merkitykses­tä kaupungin brändille ja matkailulle, luottamuksesta kaupungin kaavoitukseen ja jännitteestä Helsingin ja valtion ohjauksen välillä. Eri alojen asiantuntijoiden, kaupunkilaisten, yhdistys­ten ja järjestöjen edustajien lisäksi myös ympäristö­ministeriön edustaja on osallistunut useisiin työpajoi­hin ja kaupunkipuistodialogiin.
 • 22.–26.10.2018: kaikille avoin verkkokeskustelu, jonka aiheena olivat aikaisemmin tunnistetut mahdolliset vaikutukset joita kaupunkipuiston perustamisella voisi olla sekä neljä erilaista vaihtoehtoa jatkotyön pohjaksi. Keskustelun tuloksia on hyödynnetty osana vaikutustenarvioinnin laadintaa. Keskusteluun kutsuttiin eri alojen asiantuntijoita, etujärjestöjä, yrityksiä ja yhdistyksiä sekä tavallisia kaupunkilaisia. 
 • Verkkokeskustelun vaihtoehdot selvityksen etenemistavoiksi:

 • Verkkokeskustelun yhteenveto
 • Kaupunkipuistoaloitteen taustalla ollut Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on osallistunut asiaa valmis­televan työryhmän kokouksiin ja verkkokyselyn laa­dintaan sekä pidettyjen työpajojen suunnitteluun ja kutsuttavien määrittelyyn.

Esiselvitys on valmistunut 

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysvaiheen raportti on valmistunut. Raporttiluonnos on täydentynyt syksyn 2019 aikana taloudellisten vaikutusten arvioinnilla.

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt päätöksen asiasta 26.5.2020.

Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus.

Seuraa hanketta

 • Sosiaalisessa mediassa käytämme tunnistetta #kaupunkipuisto.
 • Työn etenemistä voi seurata tilaamalla uutiskirjeen.
 • Kaupunkipuistohankkeen edetessä myös kaupunkilaisten osallistumiskeinoja kehitetään. Hankkeen vuorovaikutussuunnittelija ottaa mielellään ideoita vastaan.

Kaupunkiympäristön toimiala Facebookissa13.05.2022 08:36