Suoraan sisältöön

Tietonurkka ekosysteemipalveluista

Ekosysteemi = Elollisten ja elottomien tekijöiden muodostama vuorovaikutteinen luontokokonaisuus.

Ekosysteemipalvelut = Aineellisia ja aineettomia hyötyjä, joita ihminen saa ekosysteemien monimuotoisesta rakenteesta ja toiminnasta.

Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa

  • Tuotantopalveluihin: Ekosysteemien tuottamia raaka-aineita ja tavaroita, esimerkiksi ruokaa, rehua, lääkeaineita ja puutavaraa.
  • Säätelypalveluihin: Biologisten prosessien sekä hydrologisten ja biokemiallisten kiertojen säätely: esimerkiksi hiilen sidonta, jokien virtaamien ajoituksen ja määrän säätely, ilmaston sääntely sekä ilman puhdistuminen: suojelu pölyä ja muita epäpuhtauksia vastaan.
  • Kulttuuripalveluihin: Hyötyjä, joita ihmiset saavat virkistyksen, rentoutumisen, tiedollisen ja taidollisen kehittymisen tai henkisten virikkeiden kautta. Näitä ovat luonto ja sen monimuotoisuus itsessään, kulttuurisen, historiallisen ja uskonnollisen perinteen tarjoaminen, tieteellisen tiedon tarjoaminen ja erilaiset maisemapiirteet.
  • Ylläpitäviin palveluihin: Luonnon perusprosesseja, jotka muodostavat ekosysteemien toiminnan yleiset toimintaehdot: mm. yhteyttäminen ja ravinteiden kierto.

 06.12.2019 03:57