Luonnon monimuotoisuus

Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Viheralueita Helsingissä on yhteensä noin 8 500 hehtaaria. Se on maapinta-alasta noin 40 prosenttia. Rakennusviraston hoidossa on yli 7 000 hehtaaria erilaisia viheralueita, kuten metsiä, peltoja, puistoja, niittyjä, katuvihreää ja luonnonsuojelualueita. Lisäksi on siirtolapuutarhoja, viljelypalstoja ja kesämaja-alueita ja yksityisiä piha- ja puutarha-alueita.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt tavoitteesta säilyttää Helsingin monimuotoinen kaupunkiluonto erityispiirteineen osana eheytynyttä kaupunkirakennetta (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 26.9.2012). Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 2008-2017 (LUMO) on toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Vuoden 2014 alussa tehdyn seurantakyselyn mukaan Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2008−2017 toimenpiteistä yli 80 % on käynnistynyt.

Monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää sekä luonnon itseisarvon että asukkaiden hyvinvoinnin vuoksi.

Kaupungeissa tyypillinen ongelma on viheralueiden välisten yhteyksien katkeaminen. Sen seurauksena eliölajien liikkumis- ja leviämismahdollisuudet heikkenevät. Ihmisen toiminnan seurauksena myös alkuperäislajiston määrä vähenee, ja tilalle tulee viljelykarkulaisia ja tulokaslajeja.JAA
20.12.2017 18:52