Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Ajankohtaista: 

LUMO-toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Lautakunta teki ehdotukseen muutamia täydennyksiä ja muutoksia.

LUMO-seminaari 12.8. klo 9-15 

LUMO-seminaari on tarkoitettu sekä kaupungin että yhteistyökumppaneiden asiantuntijoille mutta on avoin kaikille. Seminaarissa kerrotaan mitä kaupunkiympäristölautakunnassa päätettiin 20.4.2021 LUMO-ohjelman hyväksymisen myötä. 

Ensin kerrotaan LUMO-ohjelman2021-2028 tavoitteista ja tavoitteiden ekologisista perusteluista. Lisäksi kerrotaan miten tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan. Kunkin tavoitteen aihepiirille pyydetään kaupungin ulkopuolelta kommenttipuheenvuoro. Kaikki puheenvuorot ovat 5 min pituisia ja lisäksi varataan 10 min keskusteluaikaa kustakin tavoitekohdasta.  

Tieto paikasta ja Teams-linkki etäosallistumista varten lähetetään elokuussa. 

Ohjelma  

Teemat:   

 1. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja hyödyntäminen entistä paremmin koko kaupungin toiminnassa / Integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan / ekologinen kompensointi 

  • ympäristöjohtaja Esa Nikunen
  • yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala
  • kommenttipuheenvuoro Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Halkka 
 1.  Sini- ja viherverkostojen toimivuutta vahvistetaan 

  • ympäristötarkastaja Tuomas Lahti 
  • luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila
  • kommenttipuheenvuoro Espoon kaupungilta yleiskaavasuunnittelija Joel Jalkanen  
 1. Luontotyypit tunnistetaan mahdollisimman kattavasti ja niiden säilymistä edistetään

  • ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen
  • kommenttipuheenvuoro Suomen ympäristökeskuksesta erikoistutkija Tytti Kontula   
 1. Metsien hoidon vaikutukset tunnistetaan ja luonnon monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti

  • ympäristötarkastaja Kalle Nisula
  • suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen
  • kommenttipuheenvuoro Luonnonvarakeskuksesta tutkimusprofessori Raisa Mäkipää  
 1. Rakennetun ympäristön luonnon monimuotoisuutta rikastetaan tulevaisuutta ennakoiden

  • yksikön päällikkö Laura Walin 
  • kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen
  • kommenttipuheenvuoro Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:stä suojelusihteeri Juho Leppänen 
 1. Saarten ja rantojen vedenalaiset luontoarvot tunnistetaan ja niistä arvokkaimmat turvataan 

  • tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
  • maisema-arkkitehti Riikka Äärelä
  • kommenttipuheenvuoro metsähallituksesta projektikoordinaattori Jaakko Haapamäki 
 1. Jokien, pienvesien, soiden ja kosteikkojen luontoarvot tunnistetaan ja niitä parannetaan

  • tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
  • Maisema-arkkitehti Riikka Äärelä
  • kommenttipuheenvuoro Helsingin yliopistolta yliopistonlehtori Petri Nummi 
 1. Lajien elinolosuhteita parannetaan

  • ympäristötarkastaja Jere Salminen
  • ympäristösuunnittelija Kalle Meller
  • suunnitteluasiantuntija Satu Tegel
  • kommenttipuheenvuoro Suomen ympäristökeskuksesta erikoissuunnittelija Ulla-Maija Liukko 
 1. Haitallisten vieraslajien torjuntaa tehostetaan

  • kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen 
  • vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela
  • kommenttipuheenvuoro Suomen luonnonsuojeluliitosta vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä  
 1. Helsinkiläisten luontosuhdetta vahvistetaan ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä lisätään

  • luontokoulunopettaja Pekka Paaer 
  • tiimipäällikkö Katriina Arrakoski
  • kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren     
 1. Luonnon kestävää virkistyskäyttöä edistetään ja asukkaiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi tuetaan

  • tiimipäällikkö Kaisa Pajanen
  • projektisuunnittelija Elina Nummi
  • kommenttipuheenvuoro ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Matti Nieminen    

Päätöspuheenvuoro: ympäristöjohtaja Esa Nikunen  

Lisätietoja: kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi).

Helsingin luonnon monimuotoisuus

Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/lumo.07.07.2021 11:07

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

Indeksi mittaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.