Suoraan sisältöön

Maankäytön suunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL, 132/1999) korostaa ympäristöasioita sekä osallistumista ja avoimuutta alueiden käytön suunnittelussa.

Ympäristövaikutusten arviointi suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kaavoituksen alkuvaiheissa laaditaan suunnitelma (OAS) osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 9§).

Vaikutusselvitysten tulokset kootaan kaavaselostukseen, ja siinä kerrotaan myös, miten selvitysten tulokset ja eri mielipiteet on otettu kaavaratkaisussa huomioon. Selostuksessa annetaan myös selvitys niistä toimenpiteistä, joilla aiotaan ehkäistä kaavan toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia ympäristövaikutuksia.06.12.2019 04:20