Suoraan sisältöön

Hule- ja sadevedet

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus, mikä erottaa ne muista valumavesistä.

Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin (vesihuoltolaki 17 b §). Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuus koskee sekä vanhoja olemassa olevia kiinteistöjä että uusia rakennettavia kiinteistöjä. Kiinteistö sopii liittämisestä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa, joka antaa liittämisestä liitoskohtalausunnon.

Liittämisestä voi hakea vapautusta (vesihuoltolaki 17 c §) Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus on tehtävä kirjallisena. Vapautusta haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa.

Vesihuoltolaki [Finlex]

Lisätietoja  
Ympäristötarkastaja
Ville Hahkala 
puh. 09 310 32005 
etunimi.sukunimi@hel.fi

Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, hulevesien johtamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 16 §:n mukaan hulevedet voidaan imeyttää omalle tontille, jos maaperäolosuhteet sen sallivat. Erityistapauksessa vedet voidaan johtaa toimivaan avo-ojajärjestelmään.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Hulevesiohjelmassa esitetään Helsingin kaupungin organisaation omia toimenpiteitä hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseksi suunnitelmallisesti, kestävästi ja pitkäjänteisesti. Hulevesiohjelmassa on täsmennetty hulevesistrategian tavoitteita ja toimenpiteitä sekä huomioitu kaupunkiympäristössä tapahtunut kehitys ja sen muutokset.

Helsingin kaupungin tulvaohje

Tulvaohje kertoo, miten Helsingin tulvavaara-alueiden asukkaat voivat suojata omaisuuttaan merivesi- ja vesistötulvia vastaan. Ohje selventää myös, miten tulviin on mahdollista varautua etukäteen ja mitkä ovat asukkaan, kiinteistönomistajan sekä vuokralaisen vastuut tulvan sattuessa. 
16.12.2022 15:22