Suoraan sisältöön

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten selvittämisellä ja arvioinnilla tuodaan ympäristönäkökohdat mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on estää ja lieventää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suurten hankkeiden vaikutukset selvitetään ns. YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, alueidenkäytön ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ja suunnitelmien ja ohjelmien vaikutukset ns. SOVA-lain mukaan.

Näiden lakien mukaisiin arviointeihin liittyy myös kuuleminen ja osallistuminen, ja kaikissa laeissa käytetään samaa laajaa ympäristövaikutusten käsitettä:

  1. ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
  2. maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
  3. yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
  4. luonnonvarojen hyödyntämiseen
  5. 1 - 4 alakohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.


28.09.2022 12:48