Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessiin. Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa prosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän.

Helsingin maankäyttöä suunnitellaan niin, että kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua suunnitteluun. Suunnittelun eri vaiheissa voit arvioida hanketta ja tuoda mielipiteesi esiin. Voit lähettää kirjeen tai sähköpostia, osallistua tilaisuuksiin tai verkkokeskusteluihin tai ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijaan. 
 

ALOITUS

 kuva: aloituskaava

Miten kaavoitus käynnistyy?

Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Kaavahankkeen alkuvaiheessa hankkeen etenemisestä tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Siinä kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Kuka tekee?

Helsingissä kaavat valmistelee kaupunkiympäristön toimiala.

Mistä saa tiedon kaavoituksen käynnistymisestä?

Kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitetaan:

  • merkittävistä hankkeista kaavoituskatsauksessa
  • verkkosivuilla
  • kirjeitse osallisille, kuten alueen maanomistajille, taloyhtiöille (isännöitsijöille), yrityksille sekä asukas- ja pientaloyhdistyksille ja seuroille.
  • harkinnan mukaan paikallis- tai sanomalehdissä

Miten aloitusvaiheessa voi osallistua?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla,  info- ja näyttelytila Laiturilla, näillä verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Usein järjestetään yleisötilaisuus.


KAAVALUONNOS

 kuva: kaavaluonnos

Miten kaavaluonnos syntyy?

Kaava valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksessa ja muussa kaava-aineistossa kuvataan  alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen.

Kuka tekee kaavaluonnoksen?

Luonnoksen suunnittelusta vastaavat kaavan valmistelijan lisäksi kaavoituskohteesta riippuen eri alojen asiantuntijat.

Mistä saa tietoa kaavaluonnoksesta?

Kaavaluonnoksesta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla:

  • verkkosivuilla
  • kirjeitse osallisille, kuten alueen maanomistajille, taloyhtiöille (isännöitsijöille), yrityksille sekä asukas- ja pientaloyhdistyksille ja seuroille
  • harkinnan mukaan paikallis- tai sanomalehdissä

Miten luonnosvaiheessa voi osallistua?

Suunnitteluratkaisut esitetään kaavaluonnoksessa, joka on esillä mielipiteitä varten kaupungintalolla, info- ja näyttelytila Laiturilla, verkkosivuilla ja usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa. Tällöin kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään yleisötilaisuus ja/tai kaavanäyttely tms.

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.


KAAVAEHDOTUS

 
kuva: kaavaehdotus

Mikä on kaavaehdotus?

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on kaupunkiympäristön toimialan viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

Kuka päättää kaavaehdotuksesta?

Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.  Lautakunnan puoltama kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään lain edellyttämät ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Mistä saa tiedon kaavaehdotuksesta? 

  • Kuulutus kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.
  • Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kirjeitse.
  • Kaavaehdotukseen voi nähtävilläoloaikana tutustua kaupungintalolla, info- ja näyttelytila Laiturilla sekä verkkosivuilla 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päivän ajan.

Mitä tehdä, jos ehdotus ei tyydytä?

Kuntalainen voi tehdä kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutus on toimitettava kirjaamoon määräajassa. Määräaika on kaavaehdotuksen merkittävyydestä riippuen 30 tai 14 päivää.


HYVÄKSYMINEN

 kuva: valitusmahdollisuus

Miten kaava hyväksytään?

Jos muistutuksia ei ehdotuksen nähtävilläoloaikana jätetä eikä lausunnoissa ole huomautuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Kaupungin perusteltu kannanotto postitetaan muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitetietonsa. Tämän jälkeen kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotuksen uudestaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

Kuka hyväksyy kaavan?

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavat ja asemakaavan muutokset lukuun ottamatta vähäisiä asemakaavan muutoksia, jotka hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Mistä saa tiedon hyväksymisestä?

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan  kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksestä ilmoitetaan aina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille viranomaisille, kuntalaisille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan ollessa julkisesti nähtävillä.

Mihin päätöksestä voi valittaa?

Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


VOIMAANTULO

 kuva: voimaantulo

Miten kaava tulee voimaan?

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.

  JAA
20.07.2018 17:48