Suoraan sisältöön

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma 2020–2029 (pdf)

Suunnitelman liitteet:

Liite 1  Aluekortit (pdf)
Liite 2 Suunnitelma- ja teemakartat

  1. Yleisten alueiden kehittämissuunnitelma
  2. Metsä- ja puustoinen verkosto
  3. Niittyverkosto
  4. Sininen verkosto
  5. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt
  6. Viheralueiden palvelut

Liite 3  Vuorovaikutusraportti (pdf)

Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat osa Meri-Rastilasta ja Rastilasta, Kallahti, Keski-Vuosaari, Aurinkolahti ja Nordsjön kartano. Suunnittelualue karttana (pdf)

Mikä on aluesuunnitelma? 
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.

Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. 

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn tuloksiin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Suunnittelusta pidettiin asukastilaisuuksia marraskuussa 2018 Merilahden peruskoululla ja joulukuussa Vuosaaren lukiolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa:

Asukaskyselyn tuloksia koosteena 
Kyselyssä annetut avoimet kommentit 
Kyselyn tekninen raportti (pdf 4,5 Mt)

Lisätietoja aluesuunnittelusta

Heikki Takainen
p. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi

luonnonhoidosta
Antti Siuruainen
p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi

  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 24.09.2021 13:06