Suoraan sisältöön

Uutelan luonnonhoitosuunnitelma

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma on valmistunut ja nähtävillä 29.1. 11.2.2018

Kaupungin omistamien metsien, niittyjen, maatalousalueiden, rantojen ja pienvesien hoitoa nimitetään luonnonhoidoksi. Luonnonhoitoa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät linjaukset. Luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat viihtyisiä ja turvallisia, samalla kun niiden maisema- ja luontoarvot turvataan. Nämä tavoitteet konkretisoidaan luonnonhoidon toteutussuunnitelmiin, joita laaditaan 10 vuodeksi kerrallaan kullekin alueelle.

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma vuosille 2018 2027 pohjautuu kaupunkiympäristölautakunnassa 28.11.2017 hyväksyttyyn Uutelan hoito ja kehittämissuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Suunnitelma-alue on yhteensä 145 hehtaaria, josta pääosa on metsää. Alueella on myös runsaasti erilaisia niittyjä ja hakamaita sekä ranta-alueita.

Metsäiset alueet:
Suunnitelluilla puuston hoitotoimenpiteillä ylläpidetään ja kehitetään puuston elinvoimaisuutta, kerroksellisuutta ja monilajisuutta. Lisäksi toimenpiteillä lisätään myös metsäluonnon monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta pitämällä yllä mm. valoa vaativien kasvien ja eläimistön kasvuympäristöä ja parantamalla puuston kerroksellisuutta.

Luonnonhoito metsissä kohdistuu Uutelassa sellaisille alueille, jotka ovat olleet jo aiemminkin hoidon piirissä. Esimerkiksi harvennukseen merkityille kuvioille on jo aiemmin tehty kertaalleen ensimmäinen harvennus tai taimikonhoito edeltävillä hoitokierroksilla. Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueille, arvokkaille kasvikohteille tai puustoltaan iäkkäille tai runsaslahopuutoisille kohteille. Suunnitelman metsäkuvioilla joilla hoitotöitä tehdään, jätetään osa puustosta ja pensaskerroksesta koskemattomaksi. Vaihtelevilla näkymillä ja jätettävällä suojakasvillisuudella varmistetaan lintujen ja muiden pensaskerroksen lajien elinympäristön säilyminen. Näyttävimmät ja arvokkaimmat puuyksilöt ja pensasryhmät tuodaan lehtipuuvesakon seasta esiin. Luonnon monimuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arvokkaimmat reheväkasvuiset lehtokohteet jätetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoidollisia toimenpiteitä on esitetty 15 prosentille kokonaispinta-alasta. Toimenpiteet keskittyvät reittien, teiden, niittyjen ja avointen alueiden reunoille.

Avoimet alueet:
Alueen pinta-alasta noin 20 hehtaaria on joko avointa peltoa, niittyä, eriasteisesti metsittymään päässyttä vanhaa niittyä tai hakamaista aluetta.  Näiden alueiden hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen palauttamalla vanhoja maatalouden ympäristöön kuuluvia perinnebiotooppeja kuten niittyä, hakamaita ja lehdesniittyjä.
Niittyjen hoidolla monipuolistetaan alueen elinympäristöjä ja avoimista ja puoliavoimista näkymistä riippuvaisten eläinten ja eliöstöjen elinmahdollisuuksia. Niittyalueiden perustaminen, kunnostus ja hoito tehdään valmistuneen niittyjen hoidon työohjeen mukaisesti (Niittyjen ja maisemapeltojen hoito-ohje)  

Ranta-alueet:
Hienot merenrannat ovat Uutelan vahvuus. Avoimia ranta-alueita on runsaasti alueen eteläosissa, ne koostuvat kallioisista ja kivisistä rantavyöhykkeistä sekä ruovikkoisista merenlahdista. Näille alueille ei ole esitetty toimenpiteitä.

Tutustu toteutussuunnitelmaan ja kerro mielipiteesi:
Suunnitelmaan voit tutustua 29.1. – 11.2.2018 näillä sivuilla sekä Vuotalon aulassa.
Kaupunkiympäristön metsäsuunnittelija Antti Siuruainen ja luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ovat myös tavattavissa tiistaina 6.2.2018 Vuotalon aulassa klo 17 -19.

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma vuosille 2018 2027 (6 Mt)

Uutelan hoito ja kehittämissuunnitelma (13 Mt)


Uutelassa olevia luontokohteita voi tarkastella luontotietojärjestelmästä (Helsingin luontotietojärjestelmä)

Lisätietoja:
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija

p. 09 310 75252 , antti.siuruainen@hel.fi


Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija
p. 09 310 38540, tuuli.ylikotila@hel.fi


Postiosoite: PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kansakoulunkatu 3, Helsinki

 

 

                                                                                                                                                   Takaisin >>

 JAA
22.01.2018 15:56