Suoraan sisältöön

Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelma


Kerro mielipiteesi Pakilan ja Tuomarinkylän alueen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmasta! 


Helsingin kaupunki on aloittanut Pakilan ja Tuomarinkylän alueella tarkemman, kuviokohtaisen luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun. Kun suunnitelma valmistuu, luontoa ja maisemaa hoidetaan sen pohjalta seuraavan kymmenen vuoden ajan. Hoitoa on muun muassa ulkoilureittien varsien huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaataminen sekä uusien taimien istuttaminen. Tavoitteena on, että lähimetsät ja niityt kestävät virkistyskäytössä, ovat monipuoliset ja turvalliset, mutta säilyttävät silti luontoarvonsa.

Suunnittelualueen rajauskartta (pdf)

Voit kertoa mielipiteesi ehdotetuista toimenpiteistä verkkopalvelussa 4.12. – 14.1.2020 olevassa karttakyselyssä Pakilan ja Tuomarinkylän luonnonhoidonsuunnitelma
Suunnitelmaselostukseen ja liitteisiin voit tutustua myös sivun alaosan linkeistä.


Mikä on luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelma?
Suunnitelma on toteutustason suunnitelma, joka perustuu vuonna 2018 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyn aluesuunnitelman luonnonhoidon tavoitteisiin ja toimenpidetarpeisiin (linkki: Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma vuosille 2018-2027, julkaisu 2018:5).

Suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti metsäkuvioiden puuston ja muun metsäkasvillisuuden sekä luonnonympäristön tila ja esitetään hoitotoimenpide-ehdotukset. Toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta pitämällä yllä mm. valoa vaativien kasvien ja eläimistön kasvuympäristöä ja puuston kerroksellisuutta. Metsäalueilla käytettäviä luonnon monimuotoisuuden lisäämisen keinoja on esitelty tarkemmin metsien hoidon työohjeessa (Luonnonhoidon työohje: Metsät).

Osalla metsäalueista ei ole hoitotoimenpidetarvetta.  Suunnitelman metsäkuvioilla, joilla hoitotöitä tehdään, jätetään osa puustosta ja pensaskerroksesta koskemattomaksi. Vaihtelevilla näkymillä ja jätettävällä suojakasvillisuudella varmistetaan lintujen ja muiden pensaskerroksen lajien elinympäristön säilyminen. Näyttävimmät ja arvokkaimmat puuyksilöt ja pensasryhmät tuodaan lehtipuuvesakon seasta esiin.

Vastaavasti niittyalueille esitetään hoitotoimenpide-ehdotukset. Niittyjen hoidolla monipuolistetaan alueen elinympäristöjä ja avoimista ja puoliavoimista näkymistä riippuvaisten eläinten ja eliöstöjen elinmahdollisuuksia. Niittyalueiden perustaminen, kunnostus ja hoito tehdään valmistuneen niittyjen hoidon työohjeen mukaisesti (Niittyjen ja maisemapeltojen hoito-ohje) Arvokkaat luontokohteet otetaan suunnitelmassa ja hoitotoimenpiteissä huomioon, kuten mm. alueella esiintyvät liito-oravat.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksesta saatava palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa. Lisäksi palautteen yhteenveto kootaan vuorovaikutusraporttiin, joka liitetään valmistuvaan suunnitelmaan. Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman hyväksyy maankäyttöjohtaja.


Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma vuosille 2020-2029
Suunnitelma-aineistoon voi tutustua seuraavista linkeistä:

Alueen luontokohteita voi tarkastella luontotietojärjestelmästä (Helsingin luontotietojärjestelmä)


Lisätietoja
Tiina Saukkonen
suunnitteluvastaava
Kaupunkiympäristön toimiala
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi 

                                                                                                                                                   Takaisin >>

 19.10.2020 08:49