Suoraan sisältöön

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma on valmistumassa. Aluesuunnitelman luonnoksesta saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan huomioitu valmistelussa.

Palautteen perusteella päivitettyyn aluesuunnitelmaan voi vielä tutustua näillä sivuilla 8.–23.10.2020. Suunnitelmäraportin löydät tämän sivun kohdasta Aluesuunnitelma-aineisto. Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Voit antaa mahdollista palautetta suoraan suunnittelusta vastaaville 23.10.2020 mennessä. 
Tämän jälkeen suunnitelma viimeistellään ja se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola,Veräjälaakso ja Veräjämäki. 
Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon huomioiminen? 

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet määritellään osana aluesuunnitelmaa. Toteutustasoinen kuviokohtainen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 

Suunnittelun eteneminen

Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman tueksi. Voit tutustua kyselyn yhteenvetoon Aluesuunnitelma-aineisto-listauksen linkeistä.

Asukastilaisuudet pidettiin marraskuussa 2018 Oulunkylän yhteiskoululla ja Maunula-talolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.
 
Oulunkylän yhteiskoulun tilaisuudessa oli saman aikaisesti esillä myös muita alueen ajankohtaisia suunnitelmia:
Patolan nykyisen lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Näiden hankkeiden suunnittelu ja toteutus eivät sisälly aluesuunnitelmaan vaan ovat erillisiä kokonaisuuksiaan.

Aluesuunnitelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 22.10.–19.11.2019. Saatuun palautteeseen ja kyselyssä kommentoitavana olleeseen suunnitelmaluonnokseen voi vielä tutustua Kerrokantasi -palvelussa (sivuston suora linkki Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma). 

Linkeistä voit tutustua Oulunkylän ja Manulan aluesuunnitelman selostukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Aluesuunnitelma-aineisto:

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman raportti 

Aluekortit, jotka kuvaavat alueelta tunnistettujen kuuden erilaisen osa-alueen ominaispiirteitä ja kehittämisen tavoitteita.
Aluekortit 
Osa-alueet 1. Maunula ja Pirkkola, 2. Metsälä, 3. Patola, 4. Oulunkylän keskus, 5. Veräjänmäki ja Veräjänlaakso, 6. Vantaanjokivarsi

Tavoitekartat teemoittain:
1. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet
2. Metsä- ja puustoinen verkosto
3. Niittyverkosto
4. Sininen verkosto
5. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt
6. Viheralueiden palvelut
7. Vettä läpäisemättömät pinnat

Suunnittelun vuorovaikutus:

Vuorovaikutusraportti (pdf)
Asukaskyselyn yhteenveto (pdf)
Kyselyn avoimet kommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)
Suunnitelman luonnosaineiston löydät Kerro kantasi -palvelusta (kerrokantasi.hel.fi -> Oulunkylän ja Manunulan aluesuunnitelma)

Lisätiedot ja palautteet

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava
puh. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri

heikki.takainen@hel.fi, p. 09 310 38448

Liitteitä:

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.18.11.2022 15:17