Suoraan sisältöön

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma on valmistumassa. Aluesuunnitelman luonnoksesta Kerro kantasi -palvelun kautta saatu palaute on huomioitu suunnitelman valmistelussa. Palautteen perusteella päivitetty aluesuunnitelmaan voi vielä tutustua näillä sivuilla 16.–30.3.2020. Suunnitelmäraportin löydät tämän sivun kohdasta Aluesuunnitelma-aineisto.

Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmasta 30.3.2020 mennessä. Tämän jälkeen suunnitelma-aineisto viimeistellään ja se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola,Veräjälaakso ja Veräjämäki. 
Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)


Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon huomioiminen? 
Luonnon ja maisemanhoidon tavoitteet määritellään osana aluesuunnitelmaa. Toteutustasoinen kuviokohtainen luonnon ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 


Suunnittelun eteneminen
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman tueksi. Voit tutustua kyselyn yhteenvetoon Aluesuunnitelma-aineisto-listauksen linkeistä.

Asukastilaisuudet pidettiin marraskuussa 2018 Oulunkylän yhteiskoululla ja Maunula-talolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.
 
Oulunkylän yhteiskoulun tilaisuudessa oli saman aikaisesti esillä myös muita alueen ajankohtaisia suunnitelmia:
Patolan nykyisen lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Näiden hankkeiden suunnittelu ja toteutus eivät sisälly aluesuunnitelmaan vaan ovat erillisiä kokonaisuuksiaan.

Aluesuunnitelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 22.10.–19.11.2019. Saatu palaute on huomioitu suunnitelmassa.  

Vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan valmiin suunnitelman vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Linkeistä voit tutustua Oulunkylän ja Manulan aluesuunnitelman selostukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Aluesuunnitelma-aineisto:

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman raportti 

Aluekortit, jotka kuvaavat alueelta tunnistettujen kuuden erilaisen osa-alueen ominaispiirteitä ja kehittämisen tavoitteita.
Aluekortit 
Osa-alueet 1. Maunula ja Pirkkola, 2. Metsälä, 3. Patola, 4. Oulunkylän keskus, 5. Veräjänmäki ja Veräjänlaakso, 6. Vantaanjokivarsi

Tavoitekartat teemoittain:
1. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet
2. Metsä- ja puustoinen verkosto
3. Niittyverkosto
4. Sininen verkosto
5. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt
6. Viheralueiden palvelut
7. Vettä läpäisemättömät pinnat


Suunnittelun vuorovaikutus:

Vuorovaikutusraportti (pdf)
Asukaskyselyn yhteenveto (pdf)
Kyselyn avoimet kommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)


Lisätiedot ja palautteet

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri
heikki.takainen@hel.fi, p. 09 310 38448


Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
puh. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi
(tavoitettavissa 7.4.2020 lähtien)Liitteitä:

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 16.03.2020 08:11