Suoraan sisältöön

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Oulunkylän ja Maunulan alueelle laadittava aluesuunnitelman luonnos on valmistumassa. Kerro kantasi -palvelun kautta oli mahdollista kertoa mielipiteitään luonnoksesta ja valikoiduista kunnostuskohteista loka-marraskuussa 2019. Voit edelleen tutustua annettuihin kommentteihin osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi (-> Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma).

Saatujen mielipiteiden tarkastelun ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelma on vielä nähtävillä näillä sivuilla. Kaupunkiympäristölautakunnalle aluesuunnitelma esitellään keväällä 2020. 

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola,Veräjälaakso ja Veräjämäki. 
Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon huomioiminen? 
Luonnon ja maisemanhoidon tavoitteet määritellään osana aluesuunnitelmaa. Toteutustasoinen kuviokohtainen luonnon ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 


Suunnittelun eteneminen
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman tueksi. Voit tutustua kyselyn yhteenvetoon Aluesuunnitelma-aineisto-listauksen linkeistä.

Asukastilaisuudet pidettiin marraskuussa 2018 Oulunkylän yhteiskoululla ja Maunula-talolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.
 
Oulunkylän yhteiskoulun tilaisuudessa oli saman aikaisesti esillä myös muita alueen ajankohtaisia suunnitelmia:
Patolan nykyisen lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Näiden hankkeiden suunnittelu ja toteutus eivät sisälly aluesuunnitelmaan vaan ovat erillisiä kokonaisuuksiaan.

Vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan valmiin suunnitelman vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Aluesuunnitelman luonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2020. 

Linkeistä voit tutustua yksityiskohtaisempaan Oulunkylän ja Manulan aluesuunnitelman selostukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Aluesuunnitelma-aineisto:

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman suunnitelmaselostuksen luonnos (pdf)

Aluekortit, jotka kuvaavat alueelta tunnistettujen kuuden erilaisen osa-alueen ominaispiirteitä ja kehittämisen tavoitteita.
Aluekortit (pdf)
Osa-alueet 1. Maunula ja Pirkkola, 2. Metsälä, 3. Patola, 4. Oulunkylän keskus, 5. Veräjänmäki ja Veräjänlaakso, 6. Vantaanjokivarsi

Tavoitekartat teemoittain:
1. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet
2. Metsä- ja puustoinen verkosto
3. Niittyverkosto
4. Sininen verkosto
5. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt
6. Viheralueiden palvelut
7. Vettä läpäisemättömät pinnat


Suunnittelun vuorovaikutus:
Vuorovaikutusraportti (pdf)
Asukaskyselyn yhteenveto (pdf)
Kyselyn avoimet kommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)


Lisätietoja
aluesuunnittelusta ja 
luonnonhoidosta
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
puh. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


Liitteitä:

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
10.02.2020 10:14