Suoraan sisältöön

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemahoidonsuunnitelma


Tutustu ehdotettuihin toimenpiteisiin ja kerro mielipiteesi verkkopalvelussa 10.2. 15.3.2020!


Helsingin kaupunki on aloittanut Mellunkylän ja Vartiokylän alueella tarkemman, kuviokohtaisen luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun. Kun suunnitelma valmistuu, luontoa ja maisemaa hoidetaan sen pohjalta seuraavan kymmenen vuoden ajan. Hoitoa on muun muassa ulkoilureittien varsien huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaataminen sekä uusien taimien istuttaminen. Tavoitteena on, että lähimetsät ja niityt kestävät virkistyskäytössä, ovat monipuoliset ja turvalliset, mutta säilyttävät silti luontoarvonsa.

Suunnittelualueen rajauskartta (pdf)

Tutustu ensi ehdotettuihin toimenpiteisiin suunnitelmaluonnoksen linkistä. Voit kertoa mielipiteesi ja antaa palautetta verkkopalvelussa ajalla 10.2.  15.3.2020 osoitteessa mpt.link/MeVa_luonnonhoito.

Luonnos: Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa (vuosille 2019-2028)

Käytettäviä metsänhoidollisia menetelmiä on havainnollistettu kuvin erillisessä Toimenpidekuvauksissa (pdf).


Mikä on luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelma?

Suunnitelma perustuu vuonna 2018 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyn aluesuunnitelman luonnonhoidon tavoitteisiin ja toimenpidetarpeisiin (Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma).

Luonnon ja maisemanhoidonsuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti metsän eri alueiden puuston ja muun metsäkasvillisuuden sekä luonnonympäristön tila ja esitetään hoitotoimenpide-ehdotukset. Toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta pitämällä yllä mm. valoa vaativien kasvien ja eläimistön kasvuympäristöä ja puuston kerroksellisuutta. Metsäalueilla käytettäviä luonnon monimuotoisuuden lisäämisen keinoja on esitelty tarkemmin metsien hoidon työohjeessa (Luonnonhoidon työohje: Metsät).

Suurimmalla osalla metsäalueista ei ole hoitotoimenpidetarvetta.  Suunnitelman metsäkuvioilla, joilla hoitotöitä tehdään, jätetään osa puustosta ja pensaskerroksesta koskemattomaksi. Vaihtelevilla näkymillä ja jätettävällä suojakasvillisuudella varmistetaan lintujen ja muiden pensaskerroksen lajien elinympäristön säilyminen. Näyttävimmät ja arvokkaimmat puuyksilöt ja pensasryhmät tuodaan lehtipuuvesakon seasta esiin.

Vastaavasti niittyalueille esitetään hoitotoimenpide-ehdotukset. Niittyjen hoidolla monipuolistetaan alueen elinympäristöjä ja avoimista ja puoliavoimista näkymistä riippuvaisten eläinten ja eliöstöjen elinmahdollisuuksia. Niittyalueiden perustaminen, kunnostus ja hoito tehdään valmistuneen niittyjen hoidon työohjeen mukaisesti (Niittyjen ja maisemapeltojen hoito-ohje) Arvokkaat luontokohteet otetaan suunnitelmassa ja hoitotoimenpiteissä huomioon.  

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksesta saatava palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa. Lisäksi palautteen yhteenveto kootaan vuorovaikutusraporttiin, joka liitetään valmistuvaan suunnitelmaan. Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman hyväksyy kaupunkiympäristön maankäyttöjohtaja keväällä 2020.

Alueen luontokohteita voi tarkastella luontotietojärjestelmästä (Helsingin luontotietojärjestelmä)


Lisätietoja
Antti Siuruainen
metsäsuunnittelija
Kaupunkiympäristön toimiala
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi 

                                                                                                                                                   Takaisin >>

 12.02.2020 08:37