Suoraan sisältöön

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma sisältää kuvauksen alueen luonnonympäristön tilasta ja tavoitteet metsien, niittyjen ja maisemapeltojen hoitamiseksi. Keskuspuiston luonteesta johtuen suunnitelma painottuu metsäalueisiin.

Keskuspuiston luonnon ja maisemanhoidon yleissuunnitelman laadinta on kesken. Yleissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti laaditaan tarkemmat luonnonhoidon toteutussuunnitelmat Keskuspuiston eri osiin.

Yleissuunnitelman suunnittelualue on 950 hehtaaria rajautuen etelässä Laakson ratsastuskenttään ja Pasilan asuinalueisiin, pohjoisessa Vantaanjokeen, lännessä Hämeenlinnan väylään sekä Kuninkaantammen, Hakuninmaan ja Maununnevan asuinalueisiin ja idässä Torpparinmäen, Paloheinän, Pakilan, Pirkkolan ja Maunulan asuinalueisiin.

Kartta suunnittelun aluerajauksesta (pdf 4 Mt)

Lähtökohdat suunnitteluun

Keskuspuiston luonnon— ja maisemanhoidon yleissuunnitelma perustuu olemassa olevaan maankäyttö-, ympäristö- ja luontotietoon. Suunnitelmassa käytettävä luonnon arvokohteita koskeva tieto saadaan Helsingin ympäristökeskuksessa ylläpidettävästä Luontotietojärjestelmästä.  

Suunnitelmassa esitetään luonnon ja maisemanhoidon tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Yleissuunnitelma jatkaa sitä pitkäjänteistä työtä, mitä Keskuspuiston kehittämiseksi on tehty jo useiden vuosikymmenten ajan. Suunnittelussa on otettu huomioon asukkailta saatu palaute ja vuorovaikutustilaisuuksista sekä muista sidosryhmätapaamisista saatu palaute.   

Yleissuunnitelman tavoitteet

Luonnonhoidon tärkein tavoite on ylläpitää Keskuspuisto turvallisena, viihtyisänä ja monimuotoisena sekä kehittää sitä edelleen. Toive on tullut laajalti esille myös Keskuspuiston käyttäjäkyselyissä saadussa asukaspalautteessa. Keskuspuiston metsien hoitoon on oltu käyttäjäkyselyjen mukaan tyytyväisiä ja sen toivotaan jatkuvan edelleen samalla linjalla kuin tähänkin asti.

Ulkoilualueiden turvallisuudesta ja kestävyydestä huolehtiminen on keskeinen tavoite, koska Keskuspuiston jo nyt runsas käyttö tulee yhä lisääntymän Helsingin asukasluvun kasvaessa. Tavoitteena on turvata metsien elinvoimaisuutta ja säilymistä myös tulevaisuudessa ulkoilu- ja virkistyskäyttöä kestävinä.

Keskuspuiston luonnon monimuotoisuusarvoja turvataan luonnon ja maisemanhoidon yleissuunnitelman tavoitteissa monin keinoin. Esimerkiksi suunnitelman mukaisessa luonnonhoidossa rajataan arvokkaita elinympäristöjä luonnontilaisena säilytettäviksi ja ohjataan metsien hoitoa niin, että eläimistön ja linnuston pesä- ja suojapaikat säilyvät ja lahopuuta jää riittävästi sopiviin kohtiin. Niitty- ja maisemapeltoja hoidetaan niiden maisema-, luonto- ja virkistysarvoja parantaen. Luonnonsuojelualueiden hoidolle ympäristökeskus on laatinut erilliset hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Ulkoilukäyttö

Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja suosituin ulkoilualue. Siellä ulkoillaan omatoimisesti ympärivuotisesti ja sinne tehdään noin 2 miljoonaa ulkoilukäyntiä vuosittain. Keskuspuistossa on ulkoilureittejä 100 km, joista osa on talvisin hiihtolatuina ja osa aurattuina ulkoiluteinä. Alueen aktiivinen ulkoilukäyttö näkyy paikoin maaston kuluneisuutena sekä tiheänä reittien ulkopuolisena polkuverkostona. Nämä jäljet kertovat Keskuspuiston suosiosta ja sen tärkeydestä kaupunkilaisten ulkoiluympäristönä. 

Vuosina 2007 - 2009 Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttivat käyttäjäkyselyn Keskuspuiston alueella. Tavoitteena oli selvittää mahdollisimman kattavasti ulkoilijoiden ja lähiasukkaiden mielipiteitä ja odotuksia Keskuspuistosta, sen kehittämisestä ja hoidosta

 Keskuspuiston käyttäjätutkimus 2007-2009.pdf    

Keskuspuiston ylläpidettävät ulkoilureitit, ratsastusreitit sekä ladut esitetään suunnitelmaraportin liitteenä erillisinä kausittaisina teemakarttoina kesäkäyttö ja talvikäyttö erikseen.

- kesäkäytön reitistöt (2 Mt)
- talvikäytön reitistöt (3 Mt)

Suunnittelua ohjaavat periaatteet

Suunnittelua ohjaa Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus, joka määrittelee hoidon tavoitteet ja toimenpiteet (Luonnonhoidon linjaukseen). Yleissuunnitelmassa huomioidaan myös Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma ( LUMO-ohjelma). Luonnonhoitotoimenpiteet tullaan tekemään luonnonhoidon linjausten ja LUMO-ohjelman mukaan tehtyjen työohjeiden ohjaamana (Metsien hoidon työohje ja Niittyjen ja maisemapeltojen työohje).

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus ja jatkotoimenpiteet

Keskuspuiston luonnon— ja maisemanhoidon yleissuunnitelman luonnoksesta järjestettiin kaksi asukasiltaa lokakuussa 2015, Pakilan yläasteella ja Info- ja näyttelykeskus Laiturissa. Luonnokseen oli mahdollisuus antaa palautetta myös Kerro kartalla -palvelussa, ajalla 1.10. - 15.11.2015. Lisäksi suunnitelmaluonnoksesta järjestettiin sidosryhmäkokouksia. Saatu asukas- ja sidosryhmäpalaute on otettu huomioon suunnitelman valmistelussa.

Suunnitelmaluonnosta laaditaan edelleen vuorovaikutteisesti ja siitä on mahdollisuus antaa palautetta kun se laitetaan uudelleen esille. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen tehdään tarkemmat, kuviotasoiset luonnon- ja maisemanhoidon toteutussuunnitelmat vuorovaikutteisesti asukkaiden, asukas- ja luontojärjestöjen kanssa.

Keskuspuiston ulkoilualueiden luonnonympäristön tilasta tai ympäristössä havaituista epäkohdista voi antaa palautetta:

  • Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta (palautelomake)
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun (09) 310 22111 

Linkkejä Keskuspuiston sivustoihin:

  • YouTube video Pyöräretkivinkkejä Keskuspuistosta. Video on esitetty isänpäiväviikonloppuna 2014 Elixir liikuntaohjelmassa ja siinä esiintyvät Lassi Hurskainen ja Tiina Saukkonen.  
  • Keskuspuiston opastekartta (pdf)

Lisätietoja 
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

 19.10.2020 08:52