Suoraan sisältöön

Kaarelan aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Honkasuon, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Kannelmäen, Hakuninmaan ja Maununnevan alueelle (suunnittelualue karttana pdf).

Mikä on yleisten alueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Yleisten alueiden suunnitelmassa ei oteta kantaa eikä sillä vaikuteta maankäytön suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen.

Kaarelan alueelle aikaisemmin valmistunutta aluesuunnitelmaa käytetään osin nyt myös suunnittelun lähtöaineistona. Siihen voi tutustua verkkosivuillamme olevan Valmistuneet aluesuunnitelmat listauksen kautta ( www.hel.fi/aluesuunnitelmat).

Luonnon huomioiminen?

Yleisten alueiden suunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon- ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

Osallistuminen suunnitteluun ja suunnittelun vaiheet?

Aloitusvaihe

Kaarelan yleisten alueiden suunnitelman laatiminen on käynnistetty vuonna 2018.

Suunnittelu aloitettiin asukaskyselyllä. Kaikille avoin lähtötietoja kartoittava verkkokysely oli avoinna 7.6.-7.7.2018. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Kaarelan yleisten alueiden suunnitelman yhteydessä kartoitettiin Kannelmäen alueen käytetyimpien kävely-ympäristöjen nykytilan laatua ja alueille tehtiin kehittämisehdotuksia. Tutustu Kannelmäen kävelytutkimuksen raporttiin (pdf).

Asukaskyselyn yhteenvedot:
Kooste kyselyn tuloksista (pdf)

Kyselyssä annetut avoimet kommentit (pdf)
Tekninen raportti (pdf)
Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite 1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon— ja maisemahoidon suunnittelussa

Luonnosvaihe

Yleisten alueiden suunnitteluun liittyen pidettiin asukastilaisuudet marraskuussa 2018 Kanneltalolla ja Kannelmäen peruskoululla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. Esittelyn jälkeisessä tilaisuudessa oli mahdollista jättää kommentteja ja antaa palautetta alustavista hanke-ehdotuksista.


Tulossa seuraavaksi: Yleisten alueiden suunnitelmaluonnoksen valmistuttua siihen voi tutustua ja antaa palautetta yleisten alueiden suunnitelman verkkosivuilla sekä Kerrokantasi-palvelussa. Suunnitelmaluonnosta esitellään myös asukastilaisuudessa. Suunnitelmaluonnos on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2021 aikana. Asukastilaisuudesta ja suunnitelmaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Suunnitelmavaihe

Luonnosvaiheessa vuorovaikutuksen kautta saadun palautteen perusteella päivitetty yleisten alueiden suunnitelma laitetaan uudestaan nähtäville. Suunnitelman nähtävillä olosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Viimeistelty yleisten alueiden suunnitelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta loppuvuodesta 2021.

Hyväksymisvaihe

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ja hyväksyy yleisten alueiden suunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Yleisten alueiden suunnitelman valmistelun aikana saatuihin palautteisiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy yleisten alueiden suunnitelman verkkosivuilta.

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Pihla Sillanpää, maisema-arkkitehti 
p. 09 310 33671, pihla.sillanpaa@hel.fi

Lisätietoja luonnonhoidosta
Markus Holstein, metsäsuunnittelija
p. 09 310 64829, markus.holstein@hel.fi

 


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 03.03.2021 10:40