Suoraan sisältöön

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma

Helsingin itäiseen saaristoon laaditaan parhaillaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa Helsingin itäisen saariston yleistä virkistyskäyttöä ja mahdollistaa yhä useammalle pääsy Helsingin kaupungin omistamiin hienoihin saarikohteisiin. Työn keskeisenä tavoitteena on lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen. 

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Helsingin itäinen saaristo on hieno merellinen miljöö, jossa on arvokkaita luonto- ja kulttuurihistoriallisia kohteita sekä vaihtelevia maisemia suojaisesta sisäsaaristosta karuun ja avoimeen ulkosaaristoon. 

Helsingin merellisen strategian tavoitteena on saariston saavutettavuuden parantaminen ja palveluiden kehittäminen. Viime vuosina uusia saaria, kuten Lonna, Vallisaari ja Isosaari, on avattu kaupunkilaisten käyttöön. Helsingin saaristossa on kuitenkin edelleen virkistyspotentiaalia, etenkin Helsingin itäisen saaristossa, jonka yleinen virkistyskäyttö on ollut saarten määrään ja alueen laajuuteen nähden toistaiseksi vähäistä. 

Itäisen saariston kehittäminen aloitettiin asemakaavan laadinnalla. Asemakaavan tavoitteena on avata itäistä saaristoa monipuolisempaan ja avoimempaan käyttöön, parantaa pääsyä saarille sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia saariston luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen. Asemakaavaan on merkitty muun muassa retkeily- ja ulkoilualueita, suojelukohteita, rantautumispaikkoja, kulkureittejä sekä rakennuspaikkoja saarten loma- ja virkistyskäytön sekä saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämistä varten. Itäisen saariston asemakaava ei ole vielä voimassa, mutta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sen kesäkuussa 2019.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma on jatkoa asemakaavassa aloitetulle työlle ja ensimmäisiä konkreettisia askelia itäisen saariston kehittämiseen kokonaisuutena. Suunnitelma perustuu asemakaavatyön yhteydessä tuotettuihin aineistoihin, joita on täydennetty uusilla maastotöillä ja luontoselvityksillä (METSO-inventointi, uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien selvitys, lepakkoselvitys). Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä ratkaisujen etsiminen siihen, miten saariston potentiaalia voidaan hyödyntää kestävällä tavalla.

  • Itäisen saariston asemakaava ja kaavatyön aikana kerätyt aineistot (kartta.hel.fi). Aineistot aukeavat asemakaava-aluetta klikkaamalla sivun oikeaan reunaan, uusimmat tiedostot ovat listassa ylimpänä.  

Suunnitelman sisältö

Hoito- ja kehittämissuunnitelmia tehdään ympäristöltään arvokkaisiin kokonaisuuksiin. Suunnitelmien tavoitteena on säilyttää ja ohjata alueen käyttöä, hoitoa sekä peruskorjausta. Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa kuvataan:

  • Suunnittelun lähtökohdat
  • Itäisen saariston kehittämisen periaatteet
  • Saarten nykytila, hoito ja kehittäminen (saarikortit)
  • Lisäselvitys- ja jatkosuunnittelutarpeet

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa esitetään kokonaiskuva siitä, miten aluetta tulee jatkossa suunnitella ja kehittää alueen arvot turvaten sekä määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet ja hankkeet. Suunnitelmassa käsitellään muun muassa saarten saavutettavuuden ja rantautumismahdollisuuksien parantamista, maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja luontoarvojen turvaamista, retkeilypalveluiden, reittien ja opastuksen kehittämistä sekä saarten hoitoa ja ylläpitoa. Luontoarvoiltaan herkimmille saarille ja saarten osille ei osoiteta virkistyspalveluita.

Helsingin itäistä saaristoa rajaavat lännessä Laajasalo ja Santahamina ja idässä Helsingin ja Sipoon välinen raja. Suunnittelualueen rajaus on sama kuin alueelle laaditussa asemakaavassa. Saarikortteja on laadittu sellaisista saarista, joissa on kaupungin maanomistusta tai asemakaavassa retkeily- ja ulkoilualueiksi osoitettuja alueita (VR-merkintä).

Vuorovaikutus ja suunnittelun eteneminen

Suunnittelu on alkanut keväällä 2018. Suunnitelma on nyt luonnosvaiheessa, luonnosta voi kommentoida Kerrokantasi-kyselyn kautta 16.11.-13.12.2020. Saadun palautteen perusteella luonnosta muokataan tarpeen mukaan. Hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuonna 2021, minkä jälkeen se viedään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

 Lisätietoja

Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu / Alueellinen suunnittelu, p. 09 310 24612, sofia.kangas@hel.fi
11.11.2020 15:53