Suoraan sisältöön

Herttoniemen aluesuunnitelma

Herttoniemen alueelle laadittava aluesuunnitelman luonnos on valmistumassa. Kerro kantasi -palvelun kautta oli mahdollista kertoa mielipiteitä kommentointiin valikoiduista viher ja katualueiden kehittämistavoitteista ja kunnostuskohteista. Kommentointi on jo päättynyt, mutta voit edelleen tutustua palvelun kautta annettuihin mielipiteisiin (https://kerrokantasi.hel.fi -> Herttoniemen aluesunnitelma). 

Saatujen mielipiteiden tarkastelun ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.  

Suunnittelualueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue sekä kaupunginosan rantojen laajat viheralueet.
(Aluerajaus karttana).

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan  kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan valmiin suunnitelman vuorovaikutusraporttiin. Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Luonnon huomioiminen?
Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Toteutustasoinen kuviokohtainen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se tullaan laatimaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Suunnittelun eteneminen
Aluesuunnittelusta oli asukastyöpajat marraskuussa 2018 Porolahden peruskoululla ja Herttoniemenrannan ala-asteella. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. Asukastilaisuuksien yhteenvetoon voit tututustua Aluesuunnitelma-aineisto -listauksen kautta. 

Aikaisemmin keväällä 2018 osana Herttoniemen kaupunginosa vision laadintaa toteutetun asukaskyselyn vastauksia ja mielipiteitä hyödynnettin myös aluesuunnitelman lähtöaineistona.Voit tutustua kyselyn laadittuun yhteenvetoon Herttoniemen kaupunginosavisiota esittelevän sivuston kautta www.hel.fi/herttoniemenvisio


Linkeistä voit tutustua yksityiskohtaisempaan Herttoniemen aluesuunnitelman selostukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Aluesuunnitelma-aineisto:

Herttoniemen aluesuunnitelman suunnitelmaselostuksen luonnos (pdf)

Aluekortit, jotka kuvaavat alueelta tunnistettujen seitsemän erilaisen osa-alueen ominaispiirteitä ja kehittämisen tavoitteita.
Aluekortit (pdf) 
Osa-alueet 1.Kivinokka, 2. Länsi-Herttoniemen selännemetsät, Mölylä ja Fastholma, 3. Länsi-Herttoniemi, 4. Herttoniemenranta, 5. Herttoniemen yritysalue, 6. Roihuvuori 7. Herttoniemen ja Strömsin kartanopuistot ja Porolahdenpuisto

Tavoitekartat teemoittain:
1. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet 
2. Metsä- ja puustoinen verkosto 
3. Niittyverkosto 
4. Sininen verkosto
5. Läpäisemättömät pinnat

Suunnittelun vuorovaikutus:
Vuorovaikutusraportti 
Liite 1 Karttakyselyn yhteenveto 
Liite 2 Asukastilaisuuksien yhteenveto 


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Heikki Takainen
p. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi

Tiina Saukkonen
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


Suunnitteluun liittyvää muuta aineistoa
  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
10.02.2020 10:09