Suoraan sisältöön

Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelma

Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelma 2020-2029 (pdf)

Suunnitelman liitteet

Liite 1 Aluekortit (pdf) 
Liite 2 Vuorovaikutusraportti (pdf)

Liite 3 Suunnitelma- ja teemakartat (pdf)

  1. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet 
  2. Metsä- ja puustoinen verkosto 
  3. Niittyverkosto 
  4. Sininen verkosto
  5. Läpäisemättömät pinnat

Suunnittelualueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue sekä kaupunginosan rantojen laajat viheralueet. Aluerajaus kartalla

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan  kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan valmiin suunnitelman vuorovaikutusraporttiin. Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Luonnon huomioiminen?
Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Toteutustasoinen kuviokohtainen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se tullaan laatimaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Suunnittelun eteneminen
Aluesuunnittelusta oli asukastyöpajat marraskuussa 2018 Porolahden peruskoululla ja Herttoniemenrannan ala-asteella. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. Asukastilaisuuksien yhteenvetoon voit tututustua Aluesuunnitelma-aineisto -listauksen kautta. 

Aikaisemmin keväällä 2018 osana Herttoniemen kaupunginosa vision laadintaa toteutetun asukaskyselyn vastauksia ja mielipiteitä hyödynnettin myös aluesuunnitelman lähtöaineistona. Kyselystä laadittuun yhteenvetoon voi tutustua Herttoniemen kaupunginosavisiota esittelevän sivuston kautta www.hel.fi/herttoniemenvisio.

Kerro kantasi -palvelun kautta oli syksyllä 2019 mahdollista kertoa mielipiteitä valikoiduista viher- ja katualueiden kehittämistavoitteista ja kunnostuskohteista. Kommentointi on jo päättynyt, mutta palvelun kautta annettuihin mielipiteisiin voi edelleen tutustua osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi -> Herttoniemen aluesunnitelma. 

Suunnitteluun liittyvää muuta aineistoa

Lisätietoja aluesuunnittelusta

Heikki Takainen
p. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi

Tiina Saukkonen
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

24.09.2021 13:05