Suoraan sisältöön

Haltialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Haltialaan ja Niskalaan laaditaan parhaillaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteena on kehittää aluetta virkistysalueena ja hyödyntää sen potentiaalia kestävällä tavalla alueen arvot ja arvokkaat ominaispiirteet huomioon ottaen. Valmiissa suunnitelmassa tullaan kuvaamaan Haltialan ja Niskalan alueen kehittämisen periaatteet sekä tulevat kehittämishankkeet.

Suunnittelualue karttana (pdf) 

Mikä on hoito- ja kehittämissuunnitelma?

Hoito- ja kehittämissuunnitelmat ohjaavat suunniteltavien alueiden ylläpitoa ja peruskorjausta. Hoito- ja kehittämissuunnitelmia tehdään usein ympäristöltään arvokkaisiin kokonaisuuksiin ohjaamaan alueen käyttöä ja tulevaisuutta.

Suunnittelun lähtökohdat

Pohjois-Helsingissä Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitseva suunnittelualue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistama ja ylläpitämä, ja sillä on kulttuurihistoriallisia, luonnonsuojelullisia, maisemallisia, toiminnallisia, vesitaloudellisia ja virkistyksellisiä arvoja. Erityisesti Haltialan tila ympäristöineen on suosittu virkistysalue.

Suunnitelmassa on tärkeää vastata kasvavan ja tiivistyvän Helsingin ja esimerkiksi uuden Kuninkaantammen asuinalueen virkistyskäyttötarpeeseen ja toisaalta myös varmistaa alueen arvokkaiden piirteiden ja luontoalueiden elinvoimaisuuden säilyminen.

Tarve Haltialan ja Niskalan alueen kehittämissuunnitelman laatimiselle tunnistettiin Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelmassa (2018). Alueella on tällä hetkellä käynnissä muitakin suunnitteluhankkeita. Keskuspuiston opastussuunnitelma olemassa oleville ulkoilureiteille on luonnosvaiheessa. Suunnittelualueen länsipuolelle esitetään uuden laajan Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamista. Suunnittelualueen eteläpuolelle tehdään parhaillaan Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaa, jossa määritellään kuviokohtaisesti luontoalueiden ja maiseman hoito. Ruutinkosken, Vantaanjoentörmän ja Niskalan arboretumin hoito- ja käyttösuunnitelmat tullaan päivittämään lähivuosina osittain tämän suunnitelman pohjalta. Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma taas sisältää tavoitteet metsien, niittyjen ja maisemapeltojen hoitamiseksi. Päällekkäisyyden välttämiseksi nämä aiheet on rajattu pois tästä hoito- ja kehittämissuunnitelmasta.

Suunnittelun tavoitteet

Haltialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelmassa keskitytään erityisesti alueen kehittämiseen kokonaisuutena. Toimintoja, palveluita, saavutettavuutta ja liikennejärjestelyjä parannetaan alueen arvot ja ominaispiirteet huomioon ottaen. Suunnitelman avulla aluetta voidaan hoitaa ja kehittää entistä vetovoimaisemmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi ulkoilu- ja virkistysalueeksi, joka on omaleimainen, kestävä ja luonnoltaan monimuotoinen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa määritellään kokonaiskuva siitä, miten aluetta tulee jatkossa suunnitella ja kehittää alueen arvot turvaten, sekä määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet ja hankkeet.

Vuorovaikutus ja suunnittelun eteneminen

Suunnittelu on alkanut syksyllä 2019. Suunnitelmaluonnosta ja sen sisältämiä hanke-ehdotuksia voi kommentoida KerroKantasi-kyselyn kautta 9.12.2019 – 13.1.2020. Saadun palautteen perusteella luonnosta muokataan tarpeen mukaan.

Luonnosaineisto

Lisätietoja

Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu / Alueellinen suunnittelu, p. 09 310 24612, sofia.kangas@hel.fi

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu / Alueellinen suunnittelu, p. 09 310 26323, milja.halmkrona@hel.fi (27.12.2019 asti)
07.01.2020 12:52