Suoraan sisältöön

Kaavoituksen tavoitteet

Helsingin kaavoituksen keskeiset tavoitteet pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (Kotikaupunkina Helsinki).

Kaupunkistrategia sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma asettavat Helsingin tavoitteeksi tuottaa vuosittain 7 000 uutta asuntoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Uusien kaupunginosien rakentamisen lisäksi tavoitteena on saada vanhoihin kaupunginosiin täydennysrakentamisen avulla uusia asukkaita ja monipuolisempi väestörakenne turvaamaan alueiden palveluja.

Tavoitteena on myös sijoittaa uudet kaupunginosat ja täydennysrakentaminen olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle ja näin eheyttää yhdyskuntarakennetta, mikä osaltaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kaupunki on asettanut tavoitteekseen myös huolehtia yritysten liiketoiminnan kasvun edellytyksistä työpaikkojen ja yhteisöverokertymän turvaamiseksi.

Liikennejärjestelmää halutaan kehittää pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä.

Helsingin omien tavoitteiden lisäksi kaavoitusta ohjaavat valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ne vaikuttavat Helsingin kaavoitukseen ohjaamalla Uudenmaan maakuntakaavaa, joka puolestaan ohjaa Helsingin yleiskaavaa ja sen kautta asemakaavoja. Maakuntakaava laaditaan Uudenmaan liitossa. Kaavoitusta säätelee myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja -asetus (MRA).

 07.10.2021 16:30