Kaavoituksen tasot

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan, miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava laaditaan Helsingissä noin kymmenen vuoden välein, ja se ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavaa voidaan täydentää tai muuttaa suppeammalle alueelle laadittavalla osayleiskaavalla. Helsingin nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2002) tuli voimaan vuonna 2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Helsingin uuden yleiskaavan laadinta aloitettiin syksyllä 2012. Lue lisää yleiskaavan verkkosivuilta osoitteesta www.yleiskaava.fi.

Asemakaavoilla säädellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaava voi käsittää kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.

Suunnitteilla on suuria uusia alueita, kuten Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Keski-Pasila. Lisäksi tavoitteena on mm. suunnitella asuntojen täydennysrakentamista ja palveluiden kehittämistä jo olemassa oleville alueille. Lisää toimitilaa suunnitellaan kaupunkirakenteen kannalta tarkoituksenmukaisille paikoille. Keskustan elinvoimaisuutta ja ympäristön laatua parannetaan laajentamalla kävelykeskustaa ja uudistamalla liikekortteleita.

Yksittäisistä kaavahankkeista saa tietoa sivulta Ajankohtaiset suunnitelmat.JAA
20.07.2018 14:44